Gjennom prosjektarbeid, hjemmeoppgaver og gruppearbeid legger undervisningspakken opp til å utfordre elevenes holdninger i forhold til psykisk helse og samtidig bidra til økt kunnskap om psykiske plager og hvordan man kan få hjelp.

Les Ungsinn beskrivelse og vurdering av tiltaket her

Normale følelser
Tiltaket Alle har en psykisk helse er et undervisningsprogram for ungdomsskolen. Betydningen av god psykisk helse og normale følelser er sentralt i programmet.  Elevene skal få en bekreftelse på at mange av følelsene de strever med er helt normale og at alle opplever vanskelige perioder i løpet av livet. Undervisningspakken legger vekt på å øke ungdommenes åpenhet og refleksjonsnivå rundt psykisk helse.

 Verktøykasse for læreren
Om tiltaket tilbys fullt ut vil elevene ha en bolk med Alle har en psykisk helse hvert år i ungdomsskolen med egen lærer. Tiltakets materiell er utformet som en ”verktøykasse,” med ulike prosjektforslag og skisser til enkeltoppgaver. Dette gir læreren mulighet til å tilpasse undervisningsopplegget til eksisterende tidsramme og til egen klasse.

Tilpasset elevenes modenhet
Strukturen og tematikk er lagt opp etter elevenes alder, klassetrinn og modenhet. I 8. klasse er selvopplevelse og identitet sentrale temaer. Ungdommen har da nettopp begynt på ungdomsskolen og er i et nytt miljø med nye krav og forventninger. Annerledeshet er tema for 9. klasse-modulen. Elevene befinner seg midt imellom de yngste og de eldste på skolen. I tiltaket beskrives dette skoletrinnet som en psykologisk utviklingsfase der mange ønsker å skille seg ut og være originale og selvstendige, samtidig som de ikke vil være alene eller ensomme. Det overordnede temaet i 10. klasse er frykt for det ukjente. Ungdommen står overfor en endring når de nå skal begynne på videregående skole, folkehøyskole eller kanskje er på vei ut i arbeidslivet.

Sannsynlig virksomt tiltak
Det har vært gjennomført en evaluering på effektene av undervisningsprogrammet ved fire ungdomsskoler i en større nord-norsk i regi Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø. Resultatene er under bearbeidelse for publisering. Ungsinn har klassifisert tiltaket på evidensnivå 2, sannsynlig virksomt tiltak. Det vil si på nivå 2 av fire mulige i Ungsinn. Begrunnelsen for klassifiseringen er at tiltaket er godt beskrevet og forankret i allment akseptert teori. Når resultatene fra evalueringen foreligger, vil Ungsinn klassifisere tiltaket på nytt.