Mellom 25.000 og 45.000 barn utsettes for mobbing i Norge. For dem det gjelder kan konsekvensene bli alvorlige. Zero-programmet skal hjelpe ansatte, foreldre og elever til å jobbe sammen for å forhindre mobbing.

 

Barn som blir mobbet opplever en situasjon preget av sosialt og psykologisk stress over tid. Dette kan være svært traumatisk og assosiert med økt forekomst av en rekke vansker som angst, depresjon, lavt selvbilde, aggresjon, psykosomatiske plager (som hodepine, vondt i magen), skolevegring, lavere skoleprestasjoner og symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Les hele kunnskapsoppsummeringen om Zero-programmet her

 

Alle de voksne på lag
Det er viktig at skolene har systemer for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing, slik at færrest mulig barn rammes. Zero-programmet er en skoleomfattende innsats. Det vil si at alle skolens ansatte, foreldreutvalget og elevrådet engasjeres når skolen etablerer en helhetlig plan ved hjelp av Zero-rammeverket.  Elevene skal oppleve at alle voksne på skolen bryr seg om dem både faglig og sosialt. Dette gjelder både pedagogisk og ikke pedagogisk personale. Om det oppstår en mobbesituasjon, vil alle voksne på skolen håndtere det på samme måte, slik planen sier. Zero-prinsippene skal gjennomsyre skolens arbeid på tvers av arenaer og over tid. Målet er at elever skal trives på skolen  uten  å oppleve mobbing eller være redde for at mobbing kan skje.

Forebygge
I klasserommet er det et mål at elevene opplever læreren som varm og omsorgsfull, samtidig som de har tillit til at læreren er en tydelig og trygg leder som sørger for gode relasjoner og positive læreropplevelser. Elevene skal merke at læreren følger med på det sosiale miljøet i klassen og være trygge på at han/hun er i stand til å gripe inn ved ubehagelige situasjoner. Elevene vet at det er en nulltoleranse for mobbing, og de merker at skolen forplikter seg og arbeider aktivt for en mobbefri skole både i og utenfor klasserommet.

Avdekking av mobbing
En viktig del av Zero-arbeidet er å ha kontinuerlige systemer for å avdekke mobbing. Skolene lager sine egne systemer, der sentrale elementer er at skolen gjennomfører en anonym spørreundersøkelse blant elevene, det skal være stor tetthet av inspiserende lærere i skolegården og fellesarealer, temaer med betydning for et godt skolemiljø skal inngå i undervisningen og rektor skal besøke hver klasse og SFO for å forhøre seg om mobbing. Mobbing er også et tema i de individuelle samtalene med elever og foresatte. Et eget verktøy er laget for å hjelpe lærerne med å forebygge og oppdage den relasjonelle, skjulte mobbingen som kan foregå.

Problemløsning
Når mobbing avdekkes, skal skolene ha gode prosedyrer for problemløsning. Materiellet i Zero eksemplifiserer flere fremgangsmåter. Et viktig element i problemløsningen er at offeret skal oppleve at skolen ikke vil akseptere at plagingen fortsetter og at skolen tar ansvar for å få slutt på den.

Bygger på forskningsbasert kunnskap
De konkrete planene skal utvikles og forankres lokalt på skolen ved hjelp av opplæring og materiellet fra Zero. Slik kan skolen både få et godt eierskap til arbeidet og tilpasse det lokale forhold samtidig som fundamentet i arbeidet er forskningsbasert kunnskap. De ulike elementene i programmet bygger nettopp på mange års forskning på hvilke faktorer som fremmer og hemmer mobbingen.

Zero reduserte mobbingen på skolen
I en studie som undersøker effektene av programmet ser man at mobbingen ble redusert på skoler som tok i bruk Zero-programmet. Studien forsøkte også å sammenlikne resultatene med endringen av mobbingen i skoler som ikke hadde programmet. Dessverre var det store metodiske svakheter ved denne sammenlikningen. Studien ga altså ikke svar på om Zero-programmet var bedre enn vanlig praksis. Det ble også funnet at de skolene som var best forberedt, og hadde best kvalitet i implementeringsarbeidet, også fikk de beste resultatene.

Noe dokumentasjon på effekt
Ungsinn har vurdert Zero-programmet til å være meget godt beskrevet og bygger på solid og tradisjonell teori for mobbing. Systemene for å sikre kvalitet i implementeringen er vurdert som gode. Det er gjennomført en studie med tilfredsstillende kvalitet som indikerer at tiltaket reduserer mobbing. I Ungsinn er tiltaket klassifisert på evidensnivå 3 av 5 mulige, som et tiltak med noe dokumentasjon på effekt.

Ikke et aktivt program for tiden
De fleste barn i Norge har det bra på skolen. Forekomsten av mobbing er relativ lav på rundt 5%. Totalt sett gjelder det allikevel mange barn og konsekvensene kan bli alvorlige for dem som rammes. Derfor er mobbing et betydelig samfunnsproblem. Det å få slutt på mobbing har vært på den politiske dagsordenen over lang tid og ulike politiske virkemidler er tatt i bruk. Som en del av dette arbeidet ble det er utviklet ulike strukturerte mobbe- og skolemiljøprogrammer. Zero er et av dem. Tilgjengeligheten av denne type program for skolene har i praksis variert med den politiske viljen til å finansiere spredningen av dem. For tiden er satses det i liten grad fra utdanningsmyndighetene på denne type programmer, og Zero er ikke i aktiv spredning. Ungsinn har allikevel besluttet å gjøre en kunnskapsoppsummering av programmet da vil være mulig å oppta denne aktiviteten igjen.