Selv om samfunnet vårt er litt annerledes for tiden, jobber vi i Ungsinn som før med å oppdatere gamle og utvikle nye kunnskapsoppsummeringer. Noen av artiklene nærmer seg ferdigstilling, andre er i startfasen. Dette er artikler under arbeid for tiden.

 

Artikler under oppdatering:

 • Olweusprogrammet, et skoleprogram for forebygging og reduksjon av mobbing.
 • Circle of security (COS) Virginia gruppe og COS International Parenting som begge er foreldreveiledningsprogrammer for å fremme god tilknytning og forebygge vansker.
 • Circle of security (COS) International intervention som er et behandlingsprogram for barn med tilknytningsvansker.
 • Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT), traumebehandling for barn og ungdom som tilbys i spesialisthelsetjenesten
 • De utrolige årene – foreldreprogrammet. Dette er et foreldreveiledningsprogram for forebygging og behandling av atferds- og reguleringsvansker hos barn.
 • Veiledning og informasjon om psykisk helse hos ungdom (VIP). Et skoleprogram for videregående skoler.
 • Kjærlighet og grenser. Et familebasert program for å forebygge alkohol, stoff og tobakksbruk hos ungdom.
 • TIBIR – gruppeintervensjonen. Et veiledningstiltak som tilbys foreldre til barn som har eller er i risiko for å utvikle atferdsvansker

 

Nye kunnskapsoppsummeringer under skriving:

 • MOT – Robust ungdom. Dette er et skoleprogram med mål om å Styrke den enkeltes ungdoms robusthet og klassemiljø og skolekultur der alle blir inkludert.
 • Bergens 4 dagersbehandling. En intensiv behandlingsmetode for ungdom med tvangslidelser (OCD).
 • Telemarksmodellen er Kurs for barn og unge med forståelsesvansker/lett psykisk utviklingshemming, og deres foresatte.
 • Dialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT-A). Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandlingsmetode for ungdom som strever med selvskading/selvdestruktivitet, selvmordsatferd (forsøk og/eller tanker)
 • Cool kids/Chilled – et behandlingsprogram for barn og ungdom som strever med angst