Angstlidelser er en av de vanligste psykiske lidelsene hos barn og unge. FRIENDS for life er et behandlingsprogram rettet mot å hjelpe barn og unge med angst med å lære seg nye ferdigheter for å mestre angstvekkende situasjoner.

 

Les hele kunnskapsoppsummeringen om tiltaket her

Tidlig hjelp viktig
Angst hos barn og unge kan utarte seg på ulike måter, for eksempel at barnet har angst for å være borte fra sine foreldre/foresatte, angst for sosiale situasjoner, fobier for spesifikke objekter eller hendelser og panikkanfall. Noen barn og unge har plager av en slik art at det går sterkt ut over deres daglige fungering. Hos andre barn kan plagene være mindre uttalte, men likevel ha en negativ innvirkning på hverdagslivet. Felles for de alle er at tidlig hjelp kan bidra til å forhindre negative konsekvenser i form av både nedsatt fungering på ulike livsarenaer, skjevutvikling og dårligere livskvalitet.

Tilpasset ulike målgrupper
FRIENDS for life er et manualbasert kognitivt atferdsterapeutisk program for angst hos barn og unge.   Den norske versjonen av programmet er en videreutvikling fra programmet Coping Coala, som igjen stammer fra det amerikanske Coping Cat-programmet (norsk: Mestringskatten). Det norske FRIENDS finnes i en barneversjon (8-12 år) og en ungdomsversjon (12-15 år). Programmet kan tilpasses ulike målgrupper og sammenhenger. Det kan brukes som behandling for barn og unge med en angstdiagnose, eller i et forebyggende perspektiv for barn med angstsymptomer eller barn som er i risiko for utvikling av angst. Målet med programmet er at barna skal utvikle ferdigheter og kunnskap som gjør dem bedre i stand til å håndtere angstvekkende situasjoner. Selv om programmet er utviklet for bruk i grupper, kan det også brukes individuelt, både skolesammenheng, i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Kroppens reaksjoner, tankemønstre og læring av nye ferdigheter
FRIENDS bygger på en teoretisk modell som består av tre komponenter: fysiologi, kognisjon og læring. Gjennom disse komponentene skal barna blant annet: lære å kjenne igjen og forstå hvilke reaksjoner de får i kroppen når de har angst; lære om og endre negative tankemønstre og evalueringer av seg selv; lære nye ferdigheter gjennom øvelser, problemløsning, eksponering og belønning. Programmet er lagt opp slik at grupper består av 6-8 deltagere gjennomgår 12 behandlingstimer som hver vanligvis varer 90 minutter. For individuell behandling er det lagt opp til 12 behandlingstimer som hver varer 60 minutter. Deltagerne får arbeidsbøker til egenarbeid. Praktiske øvelser og repetisjon av innhold diskutert og planlagt med terapeuten skal utføres hjemme mellom behandlingstimene. Det legges opp til at familiemedlemmer skal involveres i behandlingen, for eksempel gjennom foreldresamlinger og gjennom planlegging av ferdighetstrening.

Implementering og kvalitetssikring
Ut 2018 har RKBU Vest hatt ansvar for distribuering og implementering av FRIENDS. Programmet har en egen implementeringsplan for ivaretagelse av opplæring, veiledning, kvalitet av implementering og systematisk evaluering Til nå har litt over 200 fagpersoner gjennomført FRIENDS-utdanningen i Norge.

Tilfredsstillende dokumentasjon på effekt av behandlingsprogrammet
I Ungsinn sin kunnskapsoppsummering er det FRIENDS som behandlingstiltak som er vurdert, ikke som forebyggende tiltak. Artikkelen omtaler to norske effektstudier, en norsk spesialistoppgave i klinisk psykologi (ikke effektstudie) og en internasjonal kunnskapsoppsummering. Den ene norske effektstudien er en RCT med pre-post-målinger og sammenligning med kontrollgruppe, og vurderes å være av god forskningsmetodisk kvalitet. Denne studien finner gode effekter av tiltaket sammenlignet med kontrollgruppe etter 10 uker, dog med noe lavere antall deltagere som oppnår bortfall av diagnose sett opp mot sammenlignbare behandlinger. Den andre effektstudien er en pilotstudie, og ble vurdert å ha noe lavere forskningsmetodisk kvalitet og ikke egnet til å vurdere effekten av tiltaket. FRIENDS vurderes å være godt beskrevet med tanke på hovedformål, målgruppe, metode og teoretisk rasjonale, samt har en implementeringsplan med beskrivelse av kvalifikasjonskrav, støtte og opplæring og instrumenter for evaluering. Alt i alt klassifiseres FRIENDS på evidensnivå 4 (av 5) – intervensjon med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt.