Treatment Foster Care Oregon (TFCO) er et behandlingstilbud til ungdom med så store atferdsproblemer at de står i fare for å måtte flytte på institusjon. I tiltaket bor ungdommen midlertidig i et fosterhjem samtidig som et team av hjelpere setter inn en rekke innsatser overfor ungdommen og arenaene rundt.  Tiltaket er i den nyeste kunnskapsoppsummeringen i Ungsinn tidsskrift vurdert til å ha tilfredsstillende dokumentasjon på effekt, og kan dermed anses å være evidensbasert.

 

Les hele kunnskapsoppsummeringen her

 

Dokumentasjon gjennom nordiske og internasjonale studier
Førstelektorene Helene Eng og Bjørn Helge Handegård fra RKBU Nord, står sammen med forsker Joshua Patras fra RBUP Øst og Sør bak den nyeste kunnskapsoppsummeringen om tiltaket i Ungsinn tidsskrift. I oppsummeringen fant de at det var gjennomført én norsk og to svenske effektstudier, samt 14 internasjonale kunnskapsoppsummeringer om tiltaket. Overordnet viste resultatene at TFCO har effekt på viktige målsetninger for behandlingen ved at det reduserer kriminalitet, negative atferd, dager i innelåste betingelser og rusbruk. Forfatterne av Ungsinnartikkelen vurderte tiltaket til å innfri alle kravene for å kunne vurderes på evidensnivå 4. De mente også mange av kravene for å kunne vurderes på evidensnivå 5 var innfridd. Samtidig legges det i Ungsinn mest vekt på nordiske studier da disse anses å være mest relevant. De nordiske studiene ble ikke vurdert til å ha riktig så høy kvalitet som kreves på nivå 5. Basert på dette konkluderer forfatterne med en klassifisering på evidensnivå 4 av 5 mulige som et tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt.


Et alternativ til institusjonsplassering
Målgruppen for TFCO er ungdom i alderen 12-18 med alvorlige atferdsvansker og deres familier. Alvorlige atferdsvansker kan for eksempel innebære rusmisbruk, trusler, vold, utøvelse av seksuelle krenkelser og kriminelle handlinger. Ofte har ungdommen utviklet omfattende og sammensatte vansker over tid, og ulike hjelpetiltak kan ha vært prøvd tidligere uten å lykkes.

Når atferdsvansker hos ungdom blir så utfordrende at familiene ikke lenger klarer å ha ungdommen boende hjemme, må de som regel flytte til en institusjon. Dette er en kostbar løsning for samfunnet som heller ikke har så gode resultater for ungdommer. TFCO kan benyttes i tilfeller der hjemmebaserte tiltak er utprøvd, men ikke har fungert. Målet er at ungdommene skal kunne bo hjemme hos foreldrene, og dermed unngå institusjonsplassering. Videre er målet at de skal redusere sine vansker og samtidig å øke helsefremmende faktorer som å mestre skole eller jobb, etablere gode vennerelasjoner og ha positive aktiviteter i fritiden. De konkrete målsetningene er individuelle og bestemmes av ungdommen selv, foreldrene og barnevernet i samarbeid med TFCO-teamet.


Et team av hjelpere
TFCO-behandlingen går vanligvis over 9-12 måneder og gjennomføres av et team av fagpersoner med ulike roller og kompetanser. I behandlingsperioden bor ungdommen midlertidig i et fosterhjem, kalt behandlingshjem, for så utover i programmet å flytte gradvis hjem til foreldrene.

Behandlingshjemmet er en vanlig familie der en av de voksne er frikjøpt for å gi ungdommen den støtten den trenger. Her skal ungdommen oppleve vanlig familieliv med varme, omsorg, trygghet og stabilitet. Gjennom hele programmet får ungdommen oppfølging av en egen terapeut som hjelper med det ungdommen selv opplever som utfordrende. Samtidig får både behandlingshjemmet og foreldrene veiledning og oppfølging fra teamet. En ferdighetstrener hjelper ungdommen med å utvikle bedre sosial kompetanse og trene på konkrete ferdigheter som er viktige i ungdommens miljø. Teamet jobber på flere relevante arenaer rundt ungdommen som familie, skole, psykisk helsehjelp og fritid.

TFCO-teamet legger vekt på å bli godt kjent med ungdommens styrker og behov, samt å tilpasse innsatsene til ungdommens mål. Det er viktig at ungdommen finner seg til rette i behandlingshjemmet og at hen opplever trygghet og omsorg fra teamet. Teamet jobber også med å skape motivasjon hos ungdommen for positive endringer, og det vektlegges at ungdommen skal få positive erfaringer med sosiale interaksjoner og gode relasjoner til familiemedlemmer og andre nære personer.


Reduserer negativ atferd og psykiske helsevansker
De to svenske evalueringene var RCT-studier der TFCO-behandling ble sammenliknet med vanlig behandling for ungdommer med alvorlige atferdsvansker. Det ble funnet signifikante reduksjon på atferdsvansker, psykiske helsevansker, voldsbruk, soningstid og kriminalitet. Den norske studien er en pre-post studie der effekten av tiltaket ble undersøkt basert på journalførte data fra kvalitetssikringssystemet til TFCO. I denne ble det funnet store positive effekter for både atferdsvansker og for risikofaktorer som familiære forhold, deltakelse på skole/jobb, vennerelasjoner og rusbruk. De internasjonale studiene bekrefter positive funn på de samme faktorene.

Forfatterne av Ungsinnartiklene vurderer de nordiske artiklene til å ha noen styrker og svakheter. I en samlet vurdering finner de det sannsynlig at studiene dokumenterer at effektene som er funnet er forårsaket av tiltaket. De mener videre at effektene er sentrale i forhold til tiltakets mål, og at de er store nok til ha en praktisk betydning. Samtidig påpeker de at enkelte sentrale utfallsmål er mindre belyst gjennom studiene, for eksempel prososial atferd, deltakelse i skole/jobb, positive vennerelasjoner eller hvorvidt ungdommene flytter hjem etter endt behandling.

 

Tilbys av Bufetat
Det er Bufetat som drifter TFCO og har ansvaret for tilbudet til ungdommene og familiene. TFCO er juridisk definert som en barnevernsinstitusjon, og er dermed omfattet av de samme forskrifter og krav som disse. Tiltaket er opprinnelig utviklet i USA, men i Norge har Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) ansvaret for opplæring og kvalitetssikring.