Gjennom kun få rådgivingssamtaler kan foreldre få hjelp til å håndtere vanskelige situasjoner og forebygge at barnet utvikler vansker.

 

Foreldre og andre nære omsorgspersoner har stor betydning for barns psykologiske utvikling. Jo yngre barna er, jo større betydning har foreldrene. Samtidig er håndtering av foreldrerollen påvirket av både barnets temperament og egenskaper ved foreldrene, men også andre faktorer i og utenfor familien.

Les hele kunnskapsoppsummeringen om tiltaket her

 

Ond sirkel
Foreldres handlinger og reaksjoner overfor barnet er med på å påvirke barnets utvikling. En oppdragelsesstil med lite varme og positiv oppmerksomhet, men med omfattende bruk av straff, tvang og inkonsekvente reaksjoner, kan ha en negativ innflytelse på barnets psykiske helse, deres atferd og deres utvikling. Det er ikke bare foreldrenes personlighet og bevisste veivalg som avgjør hvilken måte de håndterer barnet sitt på. I samspillet mellom foreldre og barn, har barnets væremåte og temperament innflytelse på foreldrenes følelser og reaksjoner, og dermed også handlinger. Enkelte ganger kan det utvikle seg til en ond sirkel, der barna viser dårlig atferd, foreldrene blir stresset og kjefter, barna utvikler mer negativ atferd, foreldrene blir mer stresset og så videre. Et slikt negativt samspill er typisk i familier der barn har atferdsvansker.

Atferdsvansker for barn utgjør en stor risiko
Barn med atferdsvansker har et reaksjonsmønster som ofte gjør at de også fungerer dårlig sammen med jevnaldrende og at de dermed risikerer å bli sosialt ekskludert. Over tid viser det seg at barna også har økt risiko for en rekke vansker senere i livet som for eksempel rusmisbruk, kriminalitet, utenforskap fra arbeidslivet, psykiske lidelser og tidlig død. Risikoen er størst dersom vanskene oppstår før barnet er 10 år. Nettopp derfor er det så viktig å prøve å stoppe begynnende atferdsvansker tidlig.

Om et barn har atferdsvansker trenger det ikke å være foreldrenes skyld. Enkelte barn har et medfødt temperament som gjør foreldrerollen ekstra utfordrende. Allikevel er det foreldrene som har forståelsen og ansvaret for å bryte den onde sirkelen dersom den oppstår. Av og til kan foreldrene trenge litt støtte.

Trener på positive strategier
Gjennom TIBIR – Rådgivingsintervensjonen kan foreldre til barn alderen 3-12 år med begynnende tegn på atferdsvansker få hjelp. Tanken bak tilbudet er at foreldrene skal få kunnskap og ferdigheter til å utvikle et mer positivt samspill med barna sine. De lærer seg å bruke prososiale teknikker for å bryte ut av den onde sirkelen. I neste omgang antar man at dette vil bedre de sosiale ferdighetene til barnet både i familien og i forhold til jevnaldrende.

Foreldrene møter en rådgiver 3-5 ganger. I møtene får foreldre kunnskap om hva som er viktig i samspillet mellom foreldre og barn og hvordan de kan påvirke samspillet i en positiv retning.  I møtene trener de videre på positive strategier knyttet til typiske situasjoner som er utfordrende i deres familiehverdag. Treningen skal føre til at foreldrene reduserer negative oppdragelsesmetoder. I stedet lærer de å utvikle gode og effektive teknikker som systematisk bruk av ros og oppmuntring samt hensiktsmessig grensesetting.

Dokumentert virksomt
Det er gjennomført en norsk studie der TIBIR – Rådgivingsintervensjonens  effekter er undersøkt. Resultatene viste at tiltaket reduserte både atferdsvansker og angst/depresjon hos barn. Tiltaket styrket også positive foreldreferdigheter og barnas sosiale kompetanse. Ved seks måneders oppfølging var det fortsatt effekter for foreldreferdigheter og atferdsvansker. Ungsinn vurderer kvaliteten på studien til å være svært god. Resultatene må anses å være pålitelige og kvaliteten på studien sannsynliggjør at effektene som er funnet er forårsaket av tiltaket og ikke av andre faktorer. Størrelsen på effektene anses som gode funn for denne type tiltak. Ungsinn har derfor klassifisert tiltaket på evidensnivå 4 av 5 mulige, som et tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt.

Kan tilbys fra flere tjenester
TIBIR – Rådgiverintervensjonen kan tilbys fra flere ulike kommunale tjenester som for eksempel: helsestasjoner, barnehager, skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barneverntjenesten. Teoretisk og metodisk bygger tiltaket på behandlingsintervensjonen Parent Management Training Oregon (PMTO), og kommuner som vil ta i bruk Rådgiverintervensjonen må allerede ha implementert PMTO. Tiltaket er en del av programpakken TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) som er utviklet av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). Det er også dem som er ansvarlig for opplæring og veiledning i metoden. Kommuner som ønsker å delta i implementeringen må også tilby PMTO – behandling og ha en strategi for implementering av de andre TIBIR modulene.