Gjennom Circle of Security (COS) Virginia får foreldre hjelp til å bedre samspillet med egne barn. Teknikkene de lærer skal gjøre dem mer sensitive for barnas signaler, styrke tilknytningen og dermed forebygge utvikling av vansker for barna.

COS Virginia finnes i to modeller, en forebyggingsmodell; Gruppemodellen og en terapeutisk modell: Familiemodellen.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av COS Virginia  – Gruppemodellen her

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av COS Virginia – Familiemodellen her

Trygg tilknytning er beskyttende
Forskning tyder på at trygg tilknytning er en beskyttelsesfaktor for barn som assosieres med høy sosial kompetanse og god psykisk helse. Barn med trygg tilknytning utvikler langt oftere et positivt selvbilde og god forståelse av at egen og andres atferd enn utrygge barn. Barn med utrygg tilknytning derimot, har økt risiko for utvikling av atferdsproblemer og kan ha økt sårbarhet for andre risikofaktorer.

Tolker barnas behov
Gjennom COS lærer foreldre hva tilknytning er, og hvordan barn utrykker sine følelsesmessige behov. Noen ganger ønsker barna at foreldrene følger med på dem, har det gøy sammen med dem, passer på at det er trygt rundt dem og fryder seg med dem. Andre ganger trenger de at foreldrene tar ledelsen og hjelper dem med å regulere følelser, gir dem trøst og beskytter dem.

Det kan være vanskelig å forstå hvilke behov barn uttrykker via sin atferd. I COS øver foreldrene på å observere barn og tolke hvilke signaler de gir. En stor del av opplæringen foregår ved hjelp av ferdiginnspilte filmer, men foreldrene øver også på å observere egne barn.

Villedende
Noen ganger sender barna villedende signaler. Da er det ekstra vanskelig for foreldrene å forstå hva barna trenger. Dette kan være typisk for barn som har opplevd lite sensitive omsorgspersoner tidligere eller har opplevd brudd i nære relasjoner som for eksempel fosterbarn og adoptivbarn. Foreldrene lærer også hvordan man kan kjenne igjen disse villedende signalene og hvordan man da kan møte barnas behov.

Trygghetssirkel
Et viktig verktøy i COS er symbolet: Trygghetssirkelen. En oval sirkel med to hender i den ene enden endene representerer den tryggheten foreldrene skal skape for barna sine gjennom å være større, sterkere, klokere og gode. Foreldrene bruker symbolikken i trygghetssirkelen for å forklare observasjonene med egne barn eller fra filmene.

En forebyggingsmodell og en terapeutisk modell
COS Virginia finnes i to modeller, en forebyggingsmodell; Gruppemodellen og en terapeutisk modell: Familiemodellen. Gruppemodellen er primært ment som et selektivt forebyggende tiltak som tilbys fosterforeldre og adoptivforeldre gjennom barnevernet. Det er lagt opp som et kurs der en gruppe av foreldre møtes 12 ganger. På kurset for foreldrene kunnskap om tilknytning og øver på å tolke barns atferd.

Familiemodellen tilbys enkeltfamilier der det allerede er oppstått utrygg tilknytning. Behandlingen har seks ulike faser med egne mål, og det brukes ofte 20-30 timer før alle målene er nådd. I tillegg til å få den generelle opplæringen, veiledes også foreldrene spesifikt i forhold til egen omsorgsrolle, og terapeuten observerer samspillet mellom foreldrene og barna deres.

Ingen norske studier foreløpig
Det finnes ingen norsk forskning på effekten av COS. Internasjonalt er det en studie på effekten av den terapeutiske versjonen av COS, men det er usikkert om disse resultatene kan overføres til norske forhold. RBUP Øst og Sør har lagt til rette for å forske på effekten av COS Gruppe, altså den forebyggende modellen. Denne forskningen kan iverksettes ved finansiering.

Sannsynlig virksomt
Ungsinnpanelet vurderer COS Virginia som et grundig beskrevet tiltak med gode systemer for å sikre at de som utøver metoden har den kompetansen som er nødvendig. Siden det ikke finnes norske studier på effekten av COS, har Ungsinn klassifisert begge modellene av COS Virginia som sannsynlig virksomme på evidensnivå 2 av de totalt fire evidensnivåene i Ungsinn.

To versjoner av COS
Tiltaket ble opprinnelig utviklet i USA av Glenn Cooper, Ken Hoffman, Burt Powell og Robert Marvin. Etter en konflikt innad i gruppen, ble COSmiljøet delt i to, og det finnes nå to versjoner av COS; COS International (tidligere COS Spokane) og COS Virginia. Begge disse er tatt i bruk i Norge, og begge er nå presentert i Ungsinn. De to versjonene deler idégrunnlag, begrepsapparat, grafiske framstillinger og andre pedagogiske verktøy, men gjennomføres litt ulikt og har ulike systemer for opplæring og implementering.

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør har ansvaret for implementering av COS Virginia i Norge.