Å bli redd er naturlig når man blir utsatt for fare. Men noen ganger kommer denne følelsen uten at det en opplever utgjør en trussel. Om den irrasjonelle angsten oppstår ofte eller med stor kraft, kan den bli veldig hemmende. Mestringskatten er behandlingsmetode for angstlidelser hos barn og unge.

 

Ved angst reagerer kroppen fysisk og psykisk på en måte som ville vært funksjonell dersom man hadde vært i en reell faresituasjon. Kroppen mobiliserer reaksjoner som er hensiktsmessige for å unngå faren og nedprioritere andre funksjoner. Når angstreaksjonen kommer uten grunn, blir ikke denne kroppslige prioriteringen særlig fornuftig. Den kan derimot gå ut over normal fungering for eksempel ved problemer med søvn, fordøyelse, og konsentrasjon. Andre plager angsten kan dra med seg er hodepine, muskelsmerter, bekymringer, irritabilitet, dårlig regulering av appetitt, kvalme, rastløshet og svetting.

Les hele kunnskapsoppsummeringen om tiltaket her

Situasjonsbetinget angst
Det finnes ulike typer angstlidelser. Noen knytter seg til bestemte ting eller situasjoner, for eksempel høydeskrekk eller redsel for å snakke i forsamlinger, mens andre er vedvarende uro som at man bekymrer seg mye, har katastrofetanker eller er redd for å dø.  Å oppleve angst er svært ubehagelig og det er vanlig å forsøke å unngå situasjoner som utløser angsten. Dessverre er dette med på å opprettholde sykdommen.

Både reaksjonen på angsten og unngåelsesatferden begrenser livet. For mange voksne er det så hemmende at de ikke klarer å stå i arbeid, og sykdommen er også en av de hyppigste årsakene til uføretrygd i Norge. Angst er dermed en sykdom som har store samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Symptomer kan starte i barndommen
For mange starter angstsymptomene allerede i barndommen. I tillegg til å utgjøre en risiko for utvikling av psykiske lidelser senere i livet som for eksempel angst, depresjon og rusmisbruk, har symptomene konsekvenser for barnets fungering. Dårlige skoleprestasjoner, dårlig sosial fungering, søvnvansker, lav livskvalitet, skolefravær og skolefrafall er assosiert med angst hos barn og ungdom. Det er derfor viktig å komme til med god behandling tidlig.

Tradisjonell behandlingsmetode i strukturert form
Mestringskatten er en manualisert behandling av tre hyppige forekommende angstlidelser hos barn og unge; separasjonsangstlidelse, sosial angstlidelse og generalisert angstlidelse. Det finnes to versjoner av tiltaket, en barneversjon for barn mellom 7 og 13 år og en ungdomsversjon tilpasset alderen 14-17 år. Metodisk benyttes kognitiv atferdsterapi (KAT) i store deler av programmet. Forskning viser at KAT er en effektiv metode for å behandle angstproblemer. Gjennom Mestringskatten blir KAT tilbudt i en strukturert form, basert på manualens oppbygging.

Trener bort angsten
Barn som deltar i Mestringskatten møter til terapi 12 ganger (ungdom 14). I den første halvdelen av programmet lærer de hva angst er. Dette for å forstå hvorfor de reagerer som de gjør. De lærer om hvilke mekanismer som ligger bak følelsene de kjenner, og hvordan det de tenker, det de gjør og det de føler henger sammen. Basert på denne forståelsen prøver de å identifisere hvilke ubevisste tanker som knytter seg til reaksjonene sine og på hvilke måter de kan utfordre og ta makten fra angsten.

I den andre halvdelen av programmet trener barna på å takle de situasjonene som normalt utløser angst. De starter forsiktig med å oppsøke de situasjonene som er minst utrygge og tar i bruk mestringsstrategier fra del 1 av programmet. Etter hvert som de opplever mestring fortsetter de å øve på mer utfordrende situasjoner. Det er viktig at barna jobber aktivt både i terapitimene og hjemme mellom timene.

Barnet blir hjulpet til å huske strategiene gjennom akronymet FRYKT:

  • Føler du deg redd?  (Følelsesbevissthet, hva skjer i kroppen?)
  • Redd for at ting kan gå galt? (Identifisere negative tanker eller selvsnakk)
  • Yes, jeg kan tenke og gjøre ting som hjelper (Problemløsning og mestringsplaner)
  • Klare mål og resultater (Hvordan gikk det?)
  • Trivelige premier (Belønning)

Samtidig har foreldrene to timer alene. Intensjonen med dette er å hjelpe dem til å kunne støtte opp om de terapeutiske elementene overfor barnet når barnet er hjemme.

Norsk manual tilgjengelig
Programmet er opprinnelig amerikansk (Coping Cat). Coping Cat er et av de best evaluerte programmene mot angst internasjonalt. Manualene er oversatt til norsk og tilpasset norske forhold under navnet Mestringskatten. Tiltaket kan tilbys både gjennom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. RBUP øst og sør gir opplæring i metoden, men manualene er fritt tilgjengelige gjennom bokhandlere.

Gode effekter i utlandet
Det er utført én norsk studie på Mestringskatten, men det er foreløpig ikke publisert resultater fra denne om tiltakets effekter. Det er derimot gjort en rekke internasjonale studier på tiltaket som viser at Mestringskatten har gode effekter. Internasjonale databaser som vurderer ulike metoders evidens, har vurdert Coping Cat til å ha god og evidens.

Tiltak med noe dokumentasjon på effekter
I Ungsinnartikkelen vurderes tiltaket til å være godt beskrevet gjennom de norske manualene. Det vurderes videre til å ha en velbegrunnet teoretisk rasjonale.  Artikkelen oppsummerer at Mestringskatten gjennom internasjonale studier har vist effekter både på kort og lang sikt, og at tiltaket ser ut til å ha effekt på tvers av land og kulturer. Inntil resultatene fra den norske studien foreligger er det ikke sikkert grunnlag for å si om den norske versjonen av tiltaket er virksomt. Ungsinn artikkelen konkluderer med at tiltaket har noe dokumentasjon på effekt og klassifiserer det på nivå 3 av 5 mulige.