Barn tilbringer store deler av dagen på skolen, og skolen er derfor en viktig arena for forebyggende tiltak som kommer alle barn til gode.

 

Trivsel og læring
Alvorlige atferdsproblemer er relativt sjeldne, mens mindre alvorlige problemer som bråk og uro i klasserommet, eller konflikter med læreren forekommer relativt ofte. Dette kan ha negative konsekvenser for trivsel og læringsmuligheter for barna. I tillegg kan mindre alvorlige problemer tidlig i skolealder utvikle seg til mer alvorlige problemer dersom man ikke finner fram til gode måter å samhandle på som forebygger at dette skjer.

En skoleomfattende modell
PALS-modellen (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) er en skoleomfattende  modell fra USA som er videreutviklet og tilpasset norske forhold av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). Hensikten er å utvikle et positivt læringsmiljø med en skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale ferdigheter, samt forebygger og redusere problematferd i skolens læringsmiljø gjennom proaktive fremfor reaktive tiltak. Målgruppen er elever og ansatte på skolen i 1-10 klassetrinn, men også foreldrene involveres i arbeidet. Arbeidet rettes mot alle elevene på skolen, men inkluderer også tiltak for barn med forhøyet risiko for problemutvikling eller barn som allerede har alvorlige atferdsproblemer

Les hele kunnskapsoppsummeringen om tiltaket her

Omfattende opplæring og veiledning
Innføring av modellen i skolen stiller store krav til både ledelse og lærere, og inkluderer opplæring av alle lærerne. De skal blant annet lære å bygge positive relasjoner til elevene ved å fremme egen bevissthet om hvordan læreren møter elevene og kommuniserer med dem. Man øver blant annet på hvordan beskjeder skal gis, hvordan man oppmuntrer elevene, og hvordan man møter elever med utfordrende atferd. Innføringen av modellen følges opp gjennom ulike kartlegginger for å se om utviklingen på skolen går i ønsket retning.

Dokumenterte effekter
Effekten av programmet er undersøkt både internasjonalt og i to norske studier. De norske studiene fant at PALS førte til reduksjon i forekomsten av problematferd i skolemiljøet. De norske studiene fant også at lærerne i større grad tok i bruk positivt støttende reaksjonsmåter. I tillegg er programmet godt beskrevet og teoretisk begrunnet samt har gode implementeringsrutiner. Dette gjør at programmet klassifiseres på det høyeste nivået i Ungsinn (evidensnivå 5, tiltak med sterk dokumentasjon på effekt).