Dagens kompetansesamfunn skaper risiko for sosial eksklusjon. Å støtte barns utvikling gjennom systematiske tiltak kan minske denne risikoen. De kan iverksettes på ulike arenaer som er betydningsfulle i barns oppvekst. Mer enn 50 norske og fem amerikanske eksperter har bidratt til en ny bokserie om systematiske tiltak for å støtte barns utvikling.

 

Fire bøker for studieprogrammer rettet mot barn
Bokserien som består av fire bøker som kan leses hver for seg eller kan ses i sammenheng. Bøkene passer studenter i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, barnevern, sosialt arbeid og sosiologi. Ansatte i barnevern, PPT, barne- og ungdomspsykiatrien, skoleledere og lærere så vel som ansatte i administrativ og politisk ledelse på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå vil også kunne ha nytte av bøkene. I den ene boken, Risiko, intervensjon og evidens, diskuteres begrepet evidens og bruken av evidensbaserte intervensjoner fra et samfunnsperspektiv. De andre tre bøkene presenterer ulike intervensjoner og bruken av dem i skole og barnehage: Inkludering og utvikling, familiestøtte: Den krevende foreldrerollen og individrettet støtte: Å mestre det vanskelige.

Barns oppvekst i Norge
De fleste barn i Norge har en god oppvekst. Som ungdommer trives de på skolen, har nære venner og har et godt forhold til foreldrene sine. De ungdommene som derimot ikke har det så bra, har ofte utfordringer på mange områder. De har økt forekomst av psykiske helseplager og stressrelaterte fysiske plager, de har oftere dårligere forhold til foreldrene sine, blir oftere mobbet, de trives dårligere i lokalmiljøet, de er oftere involvert i kriminelle handlinger, de bruker mer rusmidler og de er mindre veltilpasset på skolen, i fritid og i familien. I et voksenperspektiv er psykiske lidelser vårt største helseutfordring både når det gjelder personlig lidelse og i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Psykiske lidelser er for eksempel grunnlaget for 1/3 av uføreutbetalingene.

Kunnskapssamfunnet
I dagens kunnskapssamfunn blir utdanning stadig viktigere. Fagkunnskap, evnen til problemløsning samt evne til samhandling og kommunikasjon anses som viktige kompetanser for å klare seg bra i fremtidens voksenliv. Mestrer man ikke dette er risikoen større for å falle ut av arbeidslivet og å føle seg sosialt ekskludert. Både familien og skole/barnehage er arenaer der barn tilbringer mest tid av oppveksten og der de utvikler seg sosialt, emosjonelt og kognitivt. De er dermed sentrale arenaer for å skape helsefremmende miljø for barn der de kan utvikle viktige kompetanser og for å forebygge utvikling av vansker. Det er også utgangspunktet for at det i denne bokserien er viet egne bøker for familiestøtte og støtte gjennom barnehage/skole. Noen barn og ungdom har også behov for mer individrettede innsatser, og det er det den siste boken dreier seg om.

Evidens  for tiltakene
I hver av de tre bøkene om innsatser i barnehage/skole, i familien eller direkte for barnet/ungdommen, kan man lese grundige presentasjoner av intervensjoner som av redaksjonen er vurdert til å antas å være virksomme. Det vil si at vitenskapelige studier viser at tiltaket leder til positive endringer, og at det finnes gode systemer for å sikre kvalitet i utøvelsen av tiltaket, slik at disse effektene holder seg når det skal tilbys mange familier fra ulike tjenester. I tillegg inneholder bøkene kortere beskrivelser av en del andre metoder, der evidensen foreløpig er mer usikker.

Forfattere og redaktører
Ivar Frønes, Sigrun Ertesvåg, John Kjøbli og Helene Eng er redaktører for bøkene. I tillegg har mer enn 50 forskere og spesialister på oppvekst og barn og unges psykiske helse bidratt med kapitler til bokserien. Bøkene utgis av Gyldendal akademiske forlag.