Foreldres samlivsbrudd er stressende for barn og medfører mange endringer de må tilpasse seg. I samtalegrupper kan barn dele erfaringer og lære å takle en ny livssituasjon.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

Redusere stresset
Gjennom Program for implementering av samtalegrupper for skilsmissebarn (PIS) møtes barn til samtalegrupper på skolen. Her får de hjelp til håndtere vanskelige følelser som kan oppstå når foreldrene ikke lenger bor sammen. Disse barna har større risiko for å utvikle psykiske vansker og tilpasningsproblemer enn andre barn. Dette gjelder både utagerende problemer som aggressivitet og atferdsproblemer, men også depresjon, dårlig selvtillit og vansker i sosiale interaksjoner med andre barn. Om barna får problemer er avhengig av flere faktorer som for eksempel foreldrenes konfliktnivå og deres omsorgskompetanse. For barnas del kan forståelse av årsaken til bruddet, følelse av tilhørighet og god sosial støtte være med på å redusere stresset og dermed beskytte dem mot å utvikle vansker.

Mindre skyldfølelse
Barna som deltar i PIS får fri 7 skoletimer for å delta i samtalegrupper. Her jobber de med temaer som mange barn av skilte foreldre opplever som vanskelig. De snakker om årsaken til bruddet, samværsordningen og nye kjærester, men også hvilke muligheter den nye livssituasjonen gir. Viktige intensjoner med samtalene er at barna ikke skal ha skyldfølelse for foreldrenes samlivsbrudd, og at de skal få hjelp til å akseptere og mestre den nye livssituasjonen.

Psykologisk motstandskraft
Metodene i tiltaket er basert på kunnskap om hva som holder mennesker friske og hvordan det er mulig å bygge opp psykologisk motstandskraft. Vi mennesker mestrer stress bedre dersom vi opplever sammenheng og mening, samtidig som stresset er overkommelig. I gruppene reflekterer barna rundt historier om skilsmisser. De bruker sin ekspertise på å forklare hva som skjer i historien, og de kan fortelle fra egne erfaringer om de vil. Disse øvelsene skal hjelpe dem til å forstå egen situasjon og gjøre det lettere å akseptere den. Barna trener også på å finne løsninger i eget liv og å bli bevisst på hvordan de kan på være med på å forme egen fremtid.

Tilpasset ulike aldre
PIS er utviklet av helsesøster Hilde Egge og distribueres i Norge gjennom organisasjonen Voksne for barn. Materiellpakker for PIS i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole kan bestilles fra Voksne for barn. Målet fra tiltakseier er at alle barn i Norge som har opplevd samlivsbrudd, skal få tilbud om å delta i PIS grupper.

Ingen effektevalueringer
Det er ikke gjennomført noen effektevalueringer av tiltaket i Norge. Foreldre, gruppelederes og barnas opplevelse å være med i tiltaket har derimot vært undersøkt. Her rapporterte barna at de selv syntes de mestret stress bedre etter å ha vært med i PIS-grupper og at det var lettere å snakke med foreldrene om belastningene de opplevde.

Sannsynlig virksomt
Ungsinn har klassifisert PIS som et sannsynlig virksomt fordi det er godt beskrevet og at metodene som benyttes er forankret i allment akseptert teori.  Dette vil si at tiltaket ligger på evidensnivå 2 av 4 mulige. Om det gjennomføres norske effektstudier som viser positive resultater, vil tiltaket kunne vurderes på nytt og oppnå en høyere klassifisering.