Som leser av Ungsinn sine artikler er du sikkert opptatt av å få kunnskap om virksomme tiltak for barn og unge. Vi vil her tipse dere om noen andre nyttige nettressurser for utvikling av kunnskapsbasert praksis.

 

PsykTestBarn
PsykTestBarn er et elektronisk vitenskapelig tidsskrift om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy. Testene kan brukes av fagfolk for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge. I hver artikkel undersøkes dokumentasjonen til én spesifikk test eller måleinstrument. Sentralt i artiklene er i å vurdere testenes validitet, reliabilitet og normer. Med validitet mener man om testene faktisk måler det fenomenet den er tenkt å måle. Reliabilitet sier noe om testens stabilitet og konsistens. For eksempel om man får man samme resultat ved bruk av testen fra gang til gang, eller om to ulike fagpersoner vil komme til samme resultat om du benytter testen på samme fenomen. Ved å undersøke normer, undersøker man om testen fungerer på relevante populasjoner, som for eksempel om en test utviklet i USA beholder sine psykometriske egenskaper benyttet i Norge.

På PsykTestBarn finner du en oversikt over en rekke måleinstrumenter samt om det er gjort en vurdering, om en vurderinger under arbeid eller ikke påbegynt ennå. Les også gjerne denne artikkelen https://psykologisk.no/2018/06/tester-for-barn-og-unge-i-norge-bor-kvalitetssikres-bedre/ i Psykologisk.no om hvorfor denne kunnskapen er viktig i arbeidet med barn og unge.

 

 

Tiltakshåndboka
Tiltakshåndboka er et elektronisk oppslagsverk over forskning på barn og unges psykiske helse. Her kan du finne oppsummert forskning på tilstander og behandlingsformer. For hver tilstand finner du informasjon om tilstanden, hvordan den utredes, behandlingsmetoder og andre ressurser som for eksempel retningslinjer og lovverk relevant for den aktuelle tilstanden.

Under fanen om utredning, finnes en oversikt over aktuelle instrumenter og lenke til PsykTestBarn for informasjon om måleegenskaper. Det finnes også lenker til hvor man kan finne instrumentene. Under behandlingsmetoder finner man oversikt over ulike type behandlingsformer for den aktuelle tilstanden, samt en vurdering av hvor god dokumentasjon som finnes for dem.

Hovedforskjellen mellom Tiltakshåndboka og Ungsinn er at Tiltakshåndboka vurderer evidensen for behandlingsformer, mens Ungsinn vurderer evidensen for enkelttiltak. Tiltakshåndboka vurderer evidensen for eksempel for kognitiv atferdsterapi som behandlingsform for angst, og kommer med en konklusjon på det. Ungsinn derimot vurderer enkelttiltak som Mestringskatten og Psykologisk førstehjelp, og kan komme til ulike konklusjoner for to tiltak som begge benytter kognitiv atferdsterapi. Begge type oppsummering av evidens er nyttige, og kunnskap om evidensen til behandlingsformer er særlig nyttig når det ikke foreligger dokumentasjon på enkeltintervensjoner.

 

 

 

IN SUM
IN SUM er en database over systematiske oppsummeringer fra hele verden. Databasen inneholder oppsummeringer der effekter av en innsats, forebyggingsintervensjon eller behandlingsmetode for barn og unges psykiske helse er undersøkt. Med systematiske oppsummeringer menes artikler som søker å svare på en problemstilling ved hjelp av en sammenstilling av resultater fra en rekke enkeltstudier. IN SUM er en fin kilde for å søke etter litteratur for fagfolk som ikke har tilgang på tradisjonelle biblioteksdatabaser over vitenskapelige artikler eller som ikke er vant til å bruke disse.

Hver eneste måned gjør IN SUM et systematisk søk i en rekke databaser med publikasjoner fra hele verden for å finne om det er publisert nye oppsummeringer. Om det er det, blir disse inkludert i IN SUM databasen. Alle oversiktene blir også kvalitetsvurdert og skåret ved hjelp av en sjekkliste (AMSTAR).

Det publiseres enorme mengder vitenskapelige artikler hver dag, og det er ikke bare lett å holde seg oppdatert. Per januar 2022, inneholder IN SUM 2037 oppsummeringer. Disse er indeksert slik at du som leter etter kunnskap kan filtrere listen etter en rekke stikkord og parametere som for eksempel behandlingsnivå, temaer, type tiltak og alder.

 

 

Samarbeid mellom redaksjonene
Alle nettressursene har som formål å formidle forskningsbasert kunnskap om effekter av tiltak og behandlingsformer, samt dokumentasjon på psykometriske egenskaper av tester. Alle bygger også på systematiske søk med det mål om å inkludere all relevant litteratur. De har imidlertid noe ulike profiler og er spesialisert på litt ulike ting.

I PsykTestBarn undersøkes kvalitet på tester, mens i Ungsinn dokumentasjon på effekten av konkrete enkelttiltak. Tiltak i Ungsinn er avgrenset til psykososiale intervensjoner tilgjengelig i Norge. I tiltakshåndboken finner man informasjon om diagnoser og tilstander, retningslinjer og behandlingsformer. Det gjøres en vurdering av dokumentasjon på effekt av ulike behandlingsformer. Disse inkluderer også medikamentell behandling og er ikke avgrenset til behandling tilgjengelig i Norge. I IN SUM finner man til enhver tid de nyeste internasjonale kunnskapsoppsummeringene relevante for barn og unges psykiske helse.

Det er inngått et samarbeid mellom redaksjonene for disse nettressursene for å synliggjøre bedre for fagfolk hvordan de utfyller hverandre, og hvordan de kan benyttes i sammenheng.