Circle of Security Parenting (COS-P) eller Trygghetsirkelen er en intervensjon rettet mot foreldre til barn i alderen 0-7 år med hovedfokus å etablere trygg tilknytning. Tilknytning kan defineres som det emosjonelle båndet som oppstår mellom barn og foreldre. Dette er sentralt for god psykiske helse, stabil identitet og sosial fungering i barndommen og i voksenalder. 

 

Les hele kunnskapsoppsummeringen om tiltaket her

 

Følelsesmessige bånd mellom omsorgspersoner og barn
Tilknytning hos barn er evnen til å knytte følelsesmessige bånd til foreldrene eller andre nære omsorgspersoner. Via tilknytning får barn dekket grunnleggende behov fra omsorgspersoner. Disse behovene kan være fysiologiske behov som mat og søvn eller emosjonelle behov som beskyttelse, trøst og følelsesmessig regulering. Om barnas behov blir ivaretatt og samspillet med omsorgspersonene er bra, vil barnet normalt sett utvikle et trygt tilknytningsmønster. Et trygt tilknytningsmønster viser seg å være en beskyttende faktor for barn som øker sannsynligheten for at de utvikler god psykisk helse. Barn som ikke blir møtt på sine tilknytningsbehov har større risiko for å utvikle psykiske og sosiale vansker.

Kurs for foreldre med vanlige utfordringer
COS Parenting er utformet som et kurs foreldre kan delta på for å mestre foreldrerollen bedre og lære hvordan de best mulig kan møte barnas behov. Tanken er at dette fremmer et trygt tilknytningsmønster hos barna for på lengre sikt å fremme velvære, gode relasjoner til andre, god mental helse og god emosjonsregulering. Kurset er ment som et tilbud til vanlige foreldre med vanlige utfordringer. I familier der det er større utfordringer knyttet til ivaretakelse av barnas behov, kan også COS P benyttes, men da skal det være i tillegg til annen oppfølging. Foreldrene møtes grupper med andre foreldre en gang i uken gjennom 8-12 uker, der hver samling har et eget tema som gruppa jobber med. Forhåndsinnspilte filmer, øvelser og refleksjon brukes til å hjelpe foreldre med å forstå hva tilknytning er, hvilke behov barn utrykker gjennom sin atferd og hvordan foreldre best mulig kan imøtekomme barnas behov i ulike situasjoner.

Det pedagogiske verktøyet Trygghetssirkelen
Et av de sentrale pedagogiske verktøyene som brukes i kurset er Trygghetssirkelen. Denne er fremstilt som en oval sirkel med to hender i den ene enden. Hendene er et symbol på foreldre som skal være større, sterkere, klokere og gode i forhold til barnet. Resten av sirkelen benyttes for å illustrere barns ulike emosjonelle behov, der barnet plasseres på ulike steder på sirkelen etter hvilke behov det har. Den øverste delen av sirkelen illustrerer at barn føler seg trygge og har behov for å utforske verden. Den nederste delen av sirkelen illustrerer at barn er utrygge. De kan være redde eller lei seg og har behov for støtte, trøst, og hjelp til å regulere følelsene sine.

COS i Norge
COS-P er utviklet i USA og implementeres internasjonalt av organisasjonen COS International. I Norge implementeres tiltaket av Tilknytningspsykologene i samarbeid med COS International i USA. Tilknytningspsykologene tilbyr også andre versjoner av COS. COS Intervention er en mer omfattende, individuell intervensjon som tilbys familier med større utfordringer i samspillet mellom foreldre og barn. I tillegg tilbyr de fordypningskurs for COS-P terapeuter for å kunne benytte metodikken i skole eller barnehage.

I Norge har det også vært tilbudt en annen versjon av COS, COS Virginia (familieintervensjon og gruppeintervensjon). Det var RBUP Øst og Sør som hadde ansvaret for denne versjonen, men avsluttet opplæringen i 2020.

Evalueringer av COS-P
COS-P er mye brukt i Norge. Studier på brukerfornøydhet viser at foreldre er generelt svært fornøyde med kurset. Når det gjelder effektstudier, foreligger det én nordisk studie utført i Sverige. COS-P ble her tilbudt i tillegg til vanlig behandling til familier med der det var utfordringer i foreldre-barn relasjonen. Studien var gjennomført som en RCT-studie og fant ingen effekt av tiltaket. Forskningsmetodiske svakheter gjør at det knytter seg usikkerhet til resultatene. Det pågår derimot en ny effektstudie som evaluerer effekten av COS-P gitt til vanlige familier, men resultater fra denne er ikke publisert ennå. Internasjonale kunnskapsoppsummeringer dokumenterer heller ikke effekter av COS-P.

Teoretisk begrunnet tiltak
Ungsinn klassifiseres COS International Parenting (COS-P) på evidensnivå 2 av 5 som et teoretisk begrunnet tiltak. Tiltaket er godt beskrevet, og har en god teoretisk forankring. Mangelen på positive resultater fra gode effektstudier gjør at det foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at tiltaket virker slik det er tenkt. Det er planlagt at kunnskapsoppsummeringen i Ungsinn oppdateres når nye forskningsresultater på COS-P er publiserest.