Atferdsvansker hos barn kan utfordre forholdet til familiemedlemmer og jevnaldrende. Dette kan gå ut over de positive sosiale relasjonene til andre som er viktig for god utvikling.  PMTO-foreldregruppe er et veiledningstilbud til foreldre med barn med begynnende atferdsvansker. Her lærer foreldrene hvordan de kan samhandle barnet sitt på en måte som reduserer problemene.

 

Tilfredsstillende dokumentasjon på effekt
Førsteamanuensis Frode Adolfsen, professor Charlotte Reedtz, prosessor Roman Koposov og førsteamanuensis Sturla Fossum fra RKBU Nord står bak denne nye kunnskapsoppsummeringen om tiltaket PMTO-foreldregruppe i Ungsinn. I oppsummeringen har de søkt etter tilgjengelig forskningslitteratur om tiltaket og vurdert dokumentasjonen i henhold til Ungsinn sine kriterier. De konkluderer med at tiltaket har tilfredsstillende dokumentasjon på effekt og har klassifisert tiltaket på evidensnivå 4 av 5 mulige. Bakgrunnen er tre norske studier der effekten av tiltaket er undersøkt tilbudt til tre utvalg av foreldre; 1) Foreldre til barn med begynnende vansker, 2) Minoritetsforeldre og 3) Fosterforeldre.

Les hele kunnskapsoppsummeringen her

 

Økt risiko for alvorlige problemer senere i livet
Barn med atferdsvansker viser normbrytende oppførsel i større omfang enn andre barn. For eksempel ved at det ødelegger ting, ikke innordner seg i leken, kommer med nedlatende og slemme kommentarer mot andre, ikke følger regler eller bråker. Mer alvorlige vansker kan komme for eksempel til utrykk ved at barnet utøver vold og hærverk eller mishandler dyr. Barn med denne type vansker oppleves utfordrende for miljøet rundt, men vanskene skaper først og fremst problemer for dem selv. Barnet erfarer mye negative tilbakemeldinger, og kan få utfordringer i relasjonene både til jevnaldrende, familiemedlemmer og lærere. Dette er relasjoner med stor betydning for barns psykiske helse. Om de er gode, har de en beskyttende effekt. Når barn mister noen av disse beskyttende faktorene, utgjør det en risiko for at de utvikler psykisk uhelse. Barn med atferdsvansker har større risiko enn andre for å utvikle problemer senere i livet som psykiske helseproblemer, rusmisbruk, utenforskap fra arbeidslivet og kriminalitet. Jo tidligere i barndommen atferdsvanskene oppstår, jo større er sannsynligheten for vansker i ungdoms- og voksenliv.

Negativt samspill
Årsakene til atferdsvansker hos barn er sammensatte. Både genetiske og miljømessige faktorer spiller inn, ofte i en dynamisk påvirkning av hverandre. Et godt samspill mellom foreldre og barn har stor betydning for barns psykososiale utvikling, jo yngre barna er, jo viktigere er foreldrene. Noen ganger er et godt samspill lett å få til. Barn og foreldre gleder seg over hverandre og samspillet styrker relasjonen, følelsen av tilhørighet og glede for begge. Barn er ulike, og noen utfordrer foreldrerollen mer enn andre. Da kan det bli lett å føle seg hjelpeløs som foreldre. Noen foreldre har også belastninger i livet sitt som gir mindre overskudd i foreldrerollen.

Forskere har funnet at familier til barn med atferdsvansker oftere enn i andre familier, har et samspillsmønster der barn og foreldre har en gjensidig negativ påvirkning på hverandre. Et eksempel kan være at en forelder irettesetter et barn som gjør noe galt. Barnet hører ikke etter og fortsetter atferden sin. Foreldre føler at den ikke lykkes i sin strategi kjefter for at barnet skal høre etter. Forelderens intensjon er at barnet skal slutte med den negative atferden, men det som kan skje er at dette forsterker den negative atferden hos barnet. Barnet øker den negative atferden, og noen som gjør at forelderen fortsetter med sin strategi ved å kjefte mer og kanskje styrker den den trusler eller straff. Noe som igjen ofte leder til enda mer av den negative atferden fra barnet. Det som kjennetegner disse samspillsmønstrene, er at den gjensidige påvirkningen leder til en negativ spiral der problemene eskalerer, og der mønstrene blir automatisert. Over tid føler foreldrene at ikke de mestrer oppdragerrollen, og barnet opplever stadige negative tilbakemeldinger.

Hjelper barna gjennom foreldrene
PMTO – Foreldregruppeintervensjonen tilbys foreldre til barn i alderen 3–12 år med begynnende atferdsvansker. I PMTO – foreldregruppe lærer foreldre hva de kan gjøre for å bryte disse negative mønstrene, og hvilke alternative strategier de kan benytte. De alternative tilnærmingene kan både være mer effektive for å få barnet til å endre atferd, og de vil styrke den positive relasjonen mellom foreldre og barnet. Som navnet tilsier er PMTO – foreldregruppe, en gruppeversjon av PMTO. Intervensjonen består av 12 gruppesamlinger á 2,5 timer der samlingene tar for seg ulike tema. Eksempler på tema er ros og oppmuntring, følelsesregulering, grensetting og positiv involvering. Gjennom gruppedynamikken er foreldrene ressurser for hverandre ved å dele egne erfaringer og støtte hverandres endringsprosesser. Målet med intervensjonen er å redusere atferdsproblemer hos barn gjennom å fremme god samhandling mellom barn og foreldre, styrke foreldrenes oppdragerpraksis, øke barnas sosiale kompetanse samt og bidra til økt sosial inkludering av barna.

Barnas vansker reduseres
I alle de tre norske studiene på PMTO foreldregrupper, fant forskerne at tiltaket ledet til mindre atferdsproblemer hos barna. I studien der barna hadde begynnende atferdsvansker fant man også positive effekter på foreldrenes oppdragerstil og barnets sosiale ferdigheter. I studiene på minoritetsforeldre og fosterforeldre hadde barna i utgangspunktet mindre vansker. For gruppen med minoritetsbakgrunn ble det funnet positive endringer på foreldrenes oppdragerstil, men ikke på barnas sosiale ferdigheter. Foreldre rapporterte større endringer enn lærere. Det kan tyde på at foreldreveiledning alene ikke er tilstrekkelig for å få til endringer i skole og barnehage. Dette samsvarer også med resultater fra andre studier. Forfatterne av kunnskapsoppsummeringen om tiltaket i Ungsinn konkluderer med at forskningen på PMTO foreldregruppe samlet sett trekker i retning av at barnas atferdsproblemer reduseres og at foreldreferdigheter styrkes som følge av tiltaket.

Kan brukes alene eller sammen med andre tiltak
PMTO – Foreldregruppe distribueres i Norge av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). Tiltaket er ett av seks ulike intervensjoner i innsatsen Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR). Intervensjonene bygger på samme teorigrunnlag, men tilbys på ulike arenaer og til ulike målgrupper.  PMTO–foreldregruppe kan gis parallelt med andre TIBIR–intervensjoner som for eksempel «Sosial ferdighetstrening» og/eller «Konsultasjonsintervensjon» rettet mot personell i skoler og barnehager.

 


Tidsskriftet Ungsinn
Artiklene i tidsskriftet Ungsinn er systematiske kunnskapsoppsummeringer av hvor godt dokumentert effekten av ulike psykososiale forebyggings- og behandlingsmetoder for barn og unge er. Hver artikkel vurderer én metode, og konkluderer med en klassifisering i ett av 6 evidensnivå.

5: Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt

4: Tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt

3: Tiltak med noe dokumentasjon på effekt

2: Teoretiske begrunnede tiltak

1: Godt beskrevne tiltak

0: Uvirksomme tiltak

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelige tidsskrift som driftes av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, nord ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Artiklene skrives av forskere fra hele landet med særlig kompetanse innen barn og unges psykiske helse.