Ungsinn, PsykTestBarn, INSUM og Tiltakshåndboka har som formål å formidle forskningsbasert kunnskap som er relevant i utvikling av tilbud og tjenester for barn og unge. I en spørreundersøkelse fremkommer det at de som kjenner til ressursene, finner dem nyttige.


Pålitelige ressurser som blir brukt

Undersøkelsen ble gjennomført med et åpent webbasert spørreskjema. De 407 personene som svarte på undersøkelsen, ble spurt om de hadde besøkt de ulike kunnskapsressursene. Dersom de hadde det, ble de spurt videre om hva de syntes om dem. Ungsinn var mest besøkt, der 56% av dem som svarte på undersøkelsen hadde vært inne på nettsiden. 33% hadde besøkt PsykTestBarn, 31% hadde besøkt Tiltakshåndboka og 13% hadde besøkt INSUM.

Av dem som hadde vært inne på en av sidene fant mellom 80-88% siden nyttig og 65-70% hadde brukt informasjon fra nettressursen i sitt arbeid. De som svarte på undersøkelsen, syntes også at språket var lett å forstå og at informasjonen var pålitelig for alle nettressursene.

Kan bli nyttig for flere
Redaksjonene for Ungsinn, PsykTestBarn, INSUM og Tiltakshåndboka er glade for at nettressursene blir så godt mottatt, og erkjenner samtidig at det fortsatt med jobbes med å gjøre nettsidene mer kjent. Det er derfor inngått et samarbeid mellom redaksjonene for å synliggjøre bedre for fagfolk hvordan de ulike nettressursene kan brukes, hvordan de utfyller hverandre og hvordan de kan benyttes i sammenheng.

Fagfolk fra ulike yrkesgrupper svarte på undersøkelse
Det kom svar fra fagfolk fra ulike yrkesgrupper, der de største gruppene var barnevernspedagoger, helsesykepleiere og psykologer. 71% av respondentene var enten ansvarlig for eller hadde innflytelse på beslutninger om hvilke tiltak, program eller kartleggingsverktøy som tas i bruk i tjenestene. Svarene kom fra hele landet, og fordelte seg representativt i forhold til befolkningsstørrelser med flest svar fra Øst og Sørlandet og færrest fra Nord-Norge.

Ungsinn, PsykTestBarn, INSUM og Tiltakshåndboka
De ulike nettressursene formidler alle oppsummert forskning, men har litt ulike innretninger. I PsykTestBarn undersøkes kvalitet på norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy. Testene kan brukes av fagfolk for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge. I Ungsinn vurderes kvaliteten på tiltak som kan tilbys gjennom norske tjenester. Dette er psykososiale intervensjoner som tilbys via ulike tjenester for å forebygge eller behandle psykiske vansker og lidelser hos barn og unge. I Tiltakshåndboken finner man informasjon om diagnoser og tilstander, retningslinjer og behandlingsformer. Der gjøres det blant annet vurderinger av hvor god dokumentasjon som finnes på ulike behandlingsformer. Disse inkluderer også medikamentell behandling og er ikke avgrenset til behandling tilgjengelig i Norge. I INSUM finner man til enhver tid de nyeste internasjonale kunnskapsoppsummeringene om effekter på tiltak for barn og unges psykiske helse.