Barn med atferdsvansker har økt risiko for å falle utenfor viktige arenaer, for eksempel i form av problemer med å fullføre skolegang, utvikle vennskap og risiko for kriminell atferd. Foreldreveiledningstiltaket PMTO har som mål å trene barnas foreldre til å snu negativ atferd hos barnet og fremme et positivt samspill i familien.

 

Les hele kunnskapsoppsummeringen om tiltaket her

 

Bedre samspill innad i familien
Atferdsvansker hos barn og unge kommer til uttrykk ved at barnet over tid fremviser en atferd som bryter med normer og verdier i samfunnet, og som blir forstyrrende forhold til hvordan barnet klarer seg sosialt. Atferdsvansker er en av de vanligste psykiske lidelsene hos barn og unge, og kan sees i sammenheng med uheldige samspillsmønstre innad i familien og omgivelsene for øvrig som bidrar til å utvikle og forsterke problematikken.

Reduksjon av atferdsvansker gjennom utvikling av foreldreferdigheter
Parent Management Training – The Oregon Model (PMTO) brukt som individuell foreldreveiledning har som formål å trene foreldre eller andre omsorgsgivere i foreldreferdigheter som kan forebygge, redusere eller stoppe atferdsproblemer hos barn og unge. Behandlingstiltaket retter seg mot foreldre til barn mellom 3 til 12 år, som enten har eller er i risiko for å utvikle alvorlig atferdsproblematikk.

Behandlingen tilpasses den enkelte familie
I begynnelsen av en PMTO-behandling kartlegges både barnets og foreldrenes ressurser og vansker. Videre jobber man med ulike ferdigheter og temaer ut i fra en planlagt rekkefølge, hvor betydningen av å gi tydelige og positive beskjeder til barnet er første tema. Andre temaer er negative konsekvenser ved uønsket atferd og involvering og skole og barnehage. Terapeutene skal være fleksible slik at foreldrene blir gitt anledning til å få jobbe med temaer som er viktige for dem.  Selve behandlingen er lagt opp som veiledningskonsultasjoner mellom terapeuten og foreldrene, og man møtes ukentlig fra 10 til opp mot 40 møter. I veiledningskonsultasjonene blir man introdusert for ulike tema, og man jobber både gjennom rollespill, trening av ferdigheter, dialog og refleksjon, hjemmeoppgaver og telefonoppfølging fra terapeut mellom veiledningstimer.

Grundig implementeringsmodell
PMTO er utviklet ved Oregon Social learning Center. De norske rettigheter til programmet ligger til Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU; tidligere Atferdssenteret AS). For kommuner som ønsker ta i bruk PMTO inngås avtale mellom øverste ledelsesnivå i kommunen og NUBU om innføring av det forebyggende programmet TIBIR (Tidlig Innsats for Barn i Risiko), som PMTO er en del av. Det foreligger en egen håndbok for implementering, som beskriver hvordan programmet forankres i kommunene, design, opplæring og veiledning av terapeuter. Implementeringsmodellen har blitt vurdert som meget grundig.

Sterk dokumentasjon på effekt
Til grunn for kunnskapsoppsummeringen fra Ungsinn ligger 12 publiserte artikler fra Norge og Island. I alt ni av disse ser på effekten av PMTO, mens tre omhandler studier av terapeutenes metode-integritet. Studiene beskrives til å ha moderat til god forskningsmetodisk kvalitet. Spesielt to randomiserte kontrollerte effektivitetsstudier fra Norge og Island trekkes frem. PMTO viser effekter knyttet til styrking av foreldreferdigheter, styrking av barna sine sosiale ferdigheter og reduksjon av atferdsvansker. Sammen med en grundig implementeringsmodell, teoretisk rasjonale, og at tiltaket er grundig beskrevet gjennom håndbok og manualer klassifiseres PMTO som individuell foreldreveiledning på evidensnivå 5 av 5 mulige – tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.