Et tiltak for jenter i ungdomsalderen er nå beskrevet i Ungsinn. Tiltaket skal øke jentenes forutsetninger til å skape gode venninnerelasjoner og til å ta egne valg.

I Jentesnakk møtes grupper på 6-8 jenter til ukentlige samlinger. Gruppesamlingene har en struktur med fast ramme og hyggelige og omgivelser. Gjennom ulike øvelser arbeider jentene med tema som vennskap, selvtillit, egne grenser, kropp, mobbing, seksualitet og rus.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

Forebygge rusproblemer
Det overordnede målet med Jentesnakk er forebygging av rusproblemer. Gode venninnerelasjoner har vist seg å være en viktig sosial kapital som beskyttelse mot senere psykososiale vansker, særlig rusproblem. Tiltaket er beregnet for jenter fra 6. – 7. klasse i barneskole til videregående skole og kan tilbys av ulike tjenester som helsestasjons- og skolehelsetjeneste, skole og barnevern. Metoden kan brukes universalforebyggende rettet motskoleklasser, ungdomskor, speider eller selektivt forebyggende rettet mot jenter i risiko, for eksempel jenter utsatt for rus/drikkepress, konflikter mellom ungdom, skolefravær og integrering av jenter med minoritetsproblem.

Håndbok
Metoden for jentegruppene er beskrevet i håndboka «Mer jentesnakk – Hvordan og hvorfor jobbe med jenter i gruppe?» av Astrid Henriksen, Rønnaug Sørensen og Heidi Thommessen. Borgestadklinikken tilbyr kurs i metoden.

Potensielt virksomt
Ungsinn har klassifisert Jentesnakk som potensielt virksomt på evidensnivå 1. Begrunnelsen for klassifiseringen er at Jentesnakkmetoden er eksplisitt beskrevet mht. mål, målgruppe, metode og materiell. Det er foretatt en prosessevaluering fra 2009 som er innarbeidet i metoden og som styrker hypotesen om at metoden kan være virksom med hensyn til de målene som er satt.