Vi nærmer oss slutten av enda et år, og vi i redaksjonen ønsker alle dere som jobber i tjenestene for barn, unge og deres familier en riktig god jul. Dere tar hensyn til mange faktorer i deres arbeid, og vi er glade for at dere også er nysgjerrige på den forskningsbaserte kunnskapen som blant annet finnes i Ungsinn.

 

Vi vil takke alle forfattere fagfeller og tiltakseiere som har bidratt til artiklene i Ungsinn. Hittil i år har dere sørget for ferdigstilling av artikler om tiltakene VIP Snakk om det (livsmestring i skolen), VIP- Makkerskap (skolemiljø), SIBS Søskenprosjektet (søsken som pårørende), TFCO (atferdsvansker) og Cool kids (angstvansker). Artiklene retter seg mot områder som på ulike måte har betydning for forebygging og behandling av psykiske vansker for barn og unge.

I løpet av året har vi i Ungsinn fortsatt samarbeidet med de andre kunnskapsressursene for oppsummert forskning om barn og unge; PsykTestBarn, Tiltakshåndboka og IN SUM. Alle ressursene har som mål å støtte tjenestene i utvikling av kunnskapsbasert praksis. Gjennom samarbeidet ønsker vi å synliggjøre hvordan de ulike ressursene kan brukes hver for seg og hvordan kunnskapen man finner i dem kan forstås i sammenheng. 8. desember hadde vi felles webinar (opptak kommer), og snart vil det komme en liten film om alle ressursene.

Forskere knyttet til Ungsinn og PsykTestBarn har gjennomført en undersøkelse blant tjenestene. Her har vi blant annet spurt om hvilke type vansker fagfolk møter mest av, hvilke tiltak og kartleggingsinstrumenter de benytter og hva som ligger til grunn for beslutninger om bruk av dem. Datainnsamling er avsluttet og analysene er påbegynt. Resultater publiseres når de blir klare.

I 2023 arrangerte vi Ungsinn sin fjerde forfatter- og praksisfagfelleopplæring. Femten dyktige forskere og fagfolk deltok. Her lærte de om kriteriene som ligger til grunn for Ungsinnartiklene, og trente på vurderinger de skal gjøre senere.

Ungsinn er i stadig utvikling. Vi jobber nå med nye nettsider. Disse skal gjøre det lettere for dere som jobber ute i fagfeltet å bruke Ungsinn. Blant annet vil det bli lettere å få oversikt over alle tiltak som er vurdert og kunnskapsoppsummeringene knyttet til disse. De nye sidene vil og gjøre at Ungsinnartikler blir indeksert i flere databaser for forskningslitteratur, og dermed og bedre tilgjengelige for forskere. Sidene planlegges å bli lansert i løpet av 2024.

Vi ønsker alle en riktig god julefeiring med noen rolige dager for å lade opp til 2024.

Beste hilsener fra Kyrre Breivik, Charlotte Reedtz, Marte Rye, Monica Martinussen, Kurt Henrik Dalmo & Helene Eng