Trakassering på nett, utestenging, nedsettende kommentarer, fysisk plaging. Noen barn har det ikke bra på skolen. For enkelte får det konsekvenser for resten av livet.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

 

Olweusprogrammet – et virksomt tiltak mot mobbing
Mobbing foregår i klasserommet, i friminuttet, på toalettet, skoleveien og i fritiden. Skolene har ansvar for å gjøre alt de kan for forhindre det. Olweusprogrammet er en metode de kan benytte for å forebygge og redusere mobbingen. Programmet er evaluert gjennom en rekke studier som viser at det har effekt. Det reduserer både antall elever som mobber og antall elever som blir mobbet. I Ungsinn er kvaliteten på forskningen vurdert som god, og tiltaket har oppnådd den høyeste klassifiseringen på nettsiden: Evidensnivå 4 – dokumentert virksomt.

Reduserer mobbingen mellom 30 og 60%
Effektene av Olweusprogrammet er undersøkt gjennom hele 7 norske studier, der mer enn 30.000 elever fra 275 skoler har vært inkludert. Alle studiene viste nedgang i mobbing. Reduksjonen spenner mellom ca. 30 og 60%. Flere av studiene inkluderer oppfølgingsmålinger. To viser at mobbingen er redusert 20 mnd. etter implementering av programmet, mens en av studiene viste at det lavere nivået av mobbing også holdt seg de påfølgende 4 årene.

De voksnes ansvar
På Olweusskoler legges det vekt på at det er de voksnes ansvar at alle elever har det bra. Elevene skal ha gode vennerelasjoner og ikke oppleve mobbing. De skal oppleve varme, positiv interesse og engasjement fra de voksnes side, samtidig som de voksne må ha faste grenser ved uakseptabel atferd.

Kunnskap og strategier
Både elevene og personalet har jevnlige møter om skolemiljøet. I arbeidet inkluderes også skolehelsetjenesten, SFO og foreldre. Alle får kunnskap om mobbingens utrykk, mekanismer og skadevirkninger. For elevene inngår dette arbeidet i timeplanen én skoletime i uken. Her jobber de med tematikken gjennom samtaler, rollespille og videoer. De utvikler strategier og trener på hvordan de kan håndtere situasjonen om de blir plaget eller opplever at andre mobbes.

Følger med på skolemiljøet
For å kunne jobbe med hele skolemiljøet, inneholder Olweusprogrammet innsatser både på skolenivå, klassenivå og på elevnivå. Jevnlige elevundersøkelser og et utvidet inspeksjonssystem gjør skolene bedre i stand til å oppdage om noen elever ikke har det bra. Når mobbing oppdages er det prosedyrer i programmet for samtaler med mobbere, mobbeofre og foreldre samt utforming av individuelle tiltaksplaner. Fire enkle regler gjelder på Olweus-skolene

  • Vi skal ikke mobbe andre
  • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet
  • Vi skal være sammen med elever som lett blir alene
  • Hvis vi vet at noen blir mobbet, skal vi fortelle det til kontaktlærer (eller en annen voksen) og de hjemme