Flere kunnskapsoppsummeringer er under arbeid. Noen er oppdateringer av gamle, og noen er av tiltak som ikke har vært beskrevet i Ungsinn tidligere. Under finnes en oversikt over oppsummeringer som vil bli publisert fremover.

 

Tiltak Beskrivelse
Treatment Foster Care Oregon (TFCO)  

Treatment Foster Care Oregon (TFCO) er et behandlingstilbud til ungdom med så store atferdsproblemer at de står i fare for å måtte flytte på institusjon. I tiltaket bor ungdommen midlertidig i et fosterhjem samtidig som et team av hjelpere setter inn en rekke innsatser overfor ungdommen og arenaene rundt. En kunnskapsoppsummering om tiltaket publiseres snart.

Cool kids

 

Cool Kids er et program for behandling og forebygging av angstlidelser/angstsymptomer hos barn (7-12 år) og ungdom (13-18 år). Programmet kan gis i grupper eller individuelt. En kunnskapsoppsummering om tiltaket forventes å bli publisert i løpet av høsten 2023

FLYT

 

FLYT er et livsmestringsprogram for elever på 10. trinn som har til hensikt å gjøre deltakere bedre rustet til å gjennomføre videregående skole. En kunnskapsoppsummering om tiltaket forventes å bli publisert i løpet av høsten 2023

Læringsmiljøprosjektet  

Læringsmiljøprosjektet er et forebyggende tiltak sfor ansatte i skoler og barnehager med vedvarende høye mobbetall. Hovedmålet er å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbing. En kunnskapsoppsummering om tiltaket forventes å bli publisert i løpet av våren 2024

DU – Mestringskurs for ungdom  

DU er et kurs rettet mot ungdom i alderen 14–20 år med lett til moderat depresjon eller depresjonssymptomer. En oppdatering av eksisterende kunnskapsoppsummeringer er forventet publisert i løpet våren 2024

Circle of Security (COS) International – Intervention

 

COS International – Intervention er en intensiv foreldreveiledningsintervensjon for familier som er i moderat til høy ririsko for å utvikle tilknytningsforstyrrelser. En oppdatering av eksisterende kunnskapsoppsummeringer er forventet å bli publisert i løpet av våren 2024.

Tuning into kids

 

Tuning in to Kids er et foreldreveiledningsprogram med mål om å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre og barn. En kunnskapsoppsummering om tiltaket forventes å bli publisert i løpet av 2024.

 

Ungsinn hadde planer om å gjøre en oppsummering av tiltaket Funksjonell familieterapi (FFT). Vi har gått bort fra dette da dette tiltaket ikke lenger skal implementeres i Norge. Tiltakseier Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) har sammen med Barne-, ungdoms- of familiedirektoratet (Bufdir) besluttet å ersatte FFT med et nytt tiltak: Relasjonsfokusert familieterapi (RFT). NUBU vil bygge på mange års forskning og erfarfaring med familiebasert behandling, deriblant FFT. Basert på dette er målet å utvikle et RFT som et bedre behandlingstilbudet tilpasset norske forhold og behovene til familiene. Dere kan lese mer om tiltaket på NUBU sine sider.