Gjennom foreldrekurset, Circle of Security Virginia (COS VG), får foreldre hjelp til å bedre samspillet med egne barn. Teknikkene de lærer skal gjøre dem mer sensitive for barnas signaler og dermed forebygge utvikling av vansker hos barna.

 

COS Virginia gruppemodellen (COS VG) er et av flere COS-tiltak som har vært tilgjengelig i Norge. Tiltaket er opprinnelig utviklet i USA, og har vært implementert i Norge av Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP Øst og Sør).   Høsten 2020 har imidlertid senteret besluttet å avslutte opplæring i metoden. Begrunnelsen for dette er mangel på forskningsdokumentasjon på effekt, samt mangel på midler til å studere effektene. Metoden er trolig i bruk i praksis fortsatt, og Ungsinn har nylig publisert en oppdatert kunnskapsoppsummering om intervensjonen.

 

Les hele kunnskapsoppsummeringen her

 

Trygg tilknytning er beskyttende
Forskning tyder på at trygg tilknytning er en beskyttende faktor som assosieres med høy sosial kompetanse og god psykisk helse.  Barn med trygg tilknytning utvikler ofte et positivt selvbilde og god forståelse av at egen og andres atferd. Barn med utrygg tilknytning derimot, har økt risiko for utvikling av psykiske og sosiale vansker.

Foreldrekurs
COS VG er primært ment som et tilbud til familier som opplever atferdsmessige eller følelsesmessige vansker, og der barna anses å ha mild til moderat risiko for å utvikle tilknytningsforstyrrelser. Det kan for eksempel tilbys til fosterforeldre og adoptivforeldre gjennom barnevernet. Tiltaket er lagt opp som et kurs der en gruppe av foreldre møtes 12 ganger. Samlingene varer mellom 1,5 og 2 timer der deltakerne deler et måltid før de jobber med dagens tema gjennom undervisning, øvelser og refleksjon. På kurset øver foreldrene på å observere barn, tolke hvilke signaler de gir og forstå hvilke behov de utrykker. En stor del av øvelsene foregår ved hjelp av ferdiginnspilte filmer, men foreldrene øver også på å observere egne barn.

Tolker barnas behov
Gjennom COS VG lærer foreldre hva tilknytning er, og hvordan barn utrykker sine følelsesmessige behov. Teorien og innholdet i tiltaket bygges opp rundt modellen Trygghetssirkelen. Denne beskriver at barn når de er trygge, utvikler seg gjennom å utforske verden. De har da behov for at foreldrene følger med på dem, har det gøy sammen med dem, passer på at det er trygt rundt dem og fryder seg med dem. Andre ganger trenger de at foreldrene tar ledelsen og hjelper dem med å regulere følelser, gir dem trøst og beskytter dem.

Det kan være vanskelig å forstå hvilke behov barn utrykker via sin atferd, og noen barn signaliserer sine behov mer utydelig enn andre. Da er det ekstra vanskelig for foreldrene å forstå hva barna trenger. Dette kan for eksempel være typisk for barn som har opplevd lite sensitive omsorgspersoner eller opplevd brudd i nære relasjoner som for eksempel foster- og adoptivbarn.

To versjoner av COS
COS ble opprinnelig utviklet i USA. I ettertid har utviklerne splittet opp og videreutviklet to versjoner av COS; COS International (tidligere COS Spokane) og COS Virginia.  Begge disse ble tatt i bruk i Norge. De to versjonene deler idégrunnlag, begrepsapparat, grafiske framstillinger og andre pedagogiske verktøy, men gjennomføres litt ulikt og har ulike systemer for opplæring og implementering.

Begge versjonene har hatt en forebygging intervensjon og en behandlingsintervensjon. COS VG er forebyggingsintervensjonen til COS Virginia, mens COS P som også er mye benyttet i Norge, er forebyggingsintervensjonen fra COS International. I Ungsinnartikkelen ble de to intervensjonene sammenliknet for å ta stilling til om studier på den ene av de to intervensjonene kunne benyttes som forskningsdokumentasjon for den andre. I sammenlikningen ble de to intervensjonene vurdert til å være så forskjellige at det er mulig at effektene av dem er ulike. Forskning på en av intervensjonen vil dermed ikke kunne legges til grunn som dokumentasjon for den andre. En egen kunnskapsoppsummering om COS P, er under utarbeidelse i Ungsinn.

RBUP Øst og Sør har gjennom flere år etablert en norsk versjon av COS VG i samarbeid med tiltaksutvikler i USA. De hadde også lagt til rette for å forske på effektene av programmet, men mottok ikke midler til dette, og valgte derfor å legge ned opplæringen.

Ingen studier på effekt
COS VG klassifiseres i Ungsinn på evidensnivå 2, som et teoretisk begrunnet tiltak. Tiltaket er godt beskrevet og har en teoretisk forankring i allment akseptert tilknytningsteori som er med på å sannsynliggjøre at metodene man jobber etter leder til de ønskede målsetninger. Det var også gode kvalitetssikringssystemer som langt på vei sikret at tiltaket ble utøvd slik det var tenkt i tjenesten. Det finnes derimot ingen effektstudier på tiltaket. Det betyr at det er usikkert gruppetilbudet faktisk virker med hensyn til å fremme trygg tilknytning.