Mestringskurs for ungdom (DU) er et gruppebasert tilbud for ungdom med symptomer på depresjon. Formålet er å redusere symptomene, samt å forebygge tilbakefall. Tiltaket er i den nyeste kunnskapsoppsummeringen i Ungsinn tidsskrift vurdert til å ha noe dokumentasjon på effekt.

 

To norske effektstudier
Forsker Siv Skotheim ved RKBU Vest står sammen med førsteamanuensis Gro Janne Wergeland ved UiB/Haukeland unviersitetssykehus og professor Øyvind Kvello ved NTNU, bak den nyeste kunnskapsoppsummeringen om tiltaket i Ungsinn tidsskrift. Dette er den tredje oppdateringen om DU i Ungsinn. I oppsummeringen fant forskerne at det er gjennomført to norske effektstudier på tiltaket; en pre–post-studie  og en randomisert kontrollert studie  med oppfølgingsmålinger seks og tolv måneder etter avsluttet tiltak. Studiene viser en nedgang i depresjonssymptomer i løpet av intervensjonsperioden, men effektene ved oppfølgingsmålingene er mer usikre.

Forfatterne av Ungsinnartikkelen vurderte at tiltaket er godt beskrevet og at det har en sterk teoretisk forankring. Videre mente de at effektstudiene indikerer at tiltaket har effekt. Samtidig påpeker de at enkelte forskningsmetodiske svakheter skaper noe usikkerhet for om resultatene kan tilskrives tiltaket. På bakgrunn av dette klassifiserte tiltaket på evidensnivå 3 av 5 mulige, som et tiltak med noe dokumentasjon på effekt.

Les hele kunnskapsoppsummeringen her

 

Depresjon – en av de hyppigste lidelsene blant ungdom
Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene blant ungdom. Depresjon er vanligere for ungdom enn barn og vanligere hos jenter enn gutter. I 2022 fikk 3 prosent av jenter i aldersgruppen 16-19 år en depresjonsdiagnose, mens under 1 prosent av jenter mellom 12-15 år fikk diagnosen. Mange flere ungdommer har symptomer på depresjon, og trolig fanges ikke alle opp av helsetjenestene. En norsk undersøkelse fra 2011 fant at 6,3% av 15 åringer hadde lett depresjon, mens 2,6% hadde alvorlig depresjon. Depresjon i ungdomstiden øker risikoen for å falle ut av skolen og utvikle vansker i nære relasjoner. Videre øker det risikoen for å få depresjoner også i voksen alder, noe som igjen kan forbindes med både dårlig fysisk helse og sosiale problemer som rusmisbruk, fattigdom og løs tilknytning til arbeidslivet.

 

Manglende glede
Depresjon hos ungdom kan ytre seg som hos voksne med mangel på glede eller interesse, redusert energi eller økt tretthet. Andre symptomer, som konsentrasjonsvansker, nedsatt selvfølelse og selvtillit, opplevelse av verdiløshet eller uro, rastløshet eller lavt aktivitetsnivå kan også være tegn på depresjon. Å få en depresjon er ubehagelig i seg selv, og samtidig kan depresjonen bli mer alvorlig dersom den ikke behandles. Lavterskeltilbud for ungdom med depresjonssymptomer kan være med på å hjelpe ungdommene til å stoppe utviklingen av depresjonen og gi dem verktøy som kan forebygge tilbakefall.

 

Lærer å forstå egne reaksjonsmønstre
DU er et gruppebasert tilbud for ungdom i aldersgruppen 14-20 år med depresjonssymptomer eller lett til moderat grad av depresjon. De kan delta på kurset via kommunale tjenester eller spesialisthelsetjenesten.Tilbudet gis til grupper av 8-10 ungdommer, og går over 10 sesjoner. De 8 første sesjonene varer i 2,5 timer og har hvert sitt tema. De to siste er oppfølgingssesjoner. Målet med kurset er å redusere depresjonssymptomer, men også å forebygge at vanskene blir mer alvorlige og tilbakefall.  Kurset bygger på kognitiv metodikk. Ungdommene lærer hvordan tanker, følelser og handlinger henger sammen og hvilke mestringsstrategier de kan bruke for å motvirke nedstemthet. De lærer også hvordan enkelte type handlinger er med på å fremme de gode følelsene, og hvordan de kan gjenkjenne og forstå sine egne reaksjoner. På denne måten er målet med intervensjonen å påvirke de faktorene som kan utløse, opprettholde, forebygge og forsterke en depresjon.

 

Positive effekter i to norske studier
Effektene av DU er undersøkt gjennom to norske studier.  Den første studien bestod av 77 ungdommer med depresjonssymptomer, der symptomer ble undersøkt før og etter gjennomført kurs. 40 av deltakerne svarte også på en oppfølgingsundersøkelse 6 måneder etter kurset. Resultatene viste en moderat til stor nedgang i ungdommenes nivå av depressive symptomer etter kurset, med ytterligere nedgang i symptomer etter seks måneder. Siden studien ble gjennomført uten kontrollgruppe, er det imidlertid vanskelig vi vite hvor mye av disse endringene som er forårsaket av kurset og hvor mye som er forårsaket av andre faktorer som for eksempel naturlig tilfrisking over tid.

Den andre studien ble gjennomført med kontrollgruppe. 149 ungdommer med depresjonssymptomer ble delt i to grupper der den ene fikk DU-kurs og den andre fikk ordinær behandling. Symptomer ble også undersøkt for begge gruppene seks og tolv måneder etter at kurset var ferdig. Etter gjennomført kurs hadde gruppen som fikk kurset noe større nedgang i depresjonssymptomer sammenliknet med dem som fikk ordinær behandling. Seks til tolv måneder etter kurset hadde begge gruppene nedgang i depresjonssymptomer, men på disse tidspunktene ble det ikke funnet større nedgang for kursdeltakerne enn for ungdommene som fikk ordinær behandling. At studien er gjennomført med kontrollgruppe, øker sannsynligheten for å kunne avdekke om effektene som er funnet forårsaket av tiltaket. Forfatterne av Ungsinnartikkelen påpeker imidlertid på en del andre metodiske svakheter ved gjennomføring og rapportering av denne studien, som allikevel skaper usikkerhet om dette spørsmålet.

 

Trolig et virksomt tiltak
Forfatterne konkluderer derfor med at DU er godt beskrevet og at det har god teoretisk og empirisk forankring i kognitiv atferdsterapi. Videre vurderer de at resultatene fra studiene tyder på at DU er virksomt brukt i vanlig norsk praksis, men at det er noe usikkerhet knyttet til effekten av tiltaket pga. forskningsmetodiske svakheter, og særlig på om effektene over tid kan tilskrives tiltaket. Fra studiene som er gjennomført, ser det altså ut som at tiltaket reduserer depresjonssymptomer hos ungdom, men det er noe usikkerhet på om tiltaket har bedre effekt enn vanlig behandling.

 

Opplæring gjennom Studieforbundet AOF
DU implementeres gjennom opplæring via Studieforbundet AOF. Dette er en ideell stiftelse som tilbyr opplæring til offentlig og privat sektor. Tiltaket er utviklet av psykolog Trygve Arne Børve, og han er sammen med Psykolog Jo Magne Ingul kursleder for opplæringen.  I tillegg tilbys opplæring i DU som en del av den 2–årige utdanningen i kognitiv atferdsterapi som arrangeres ved RKBU vest.