Tiltaket Mitt Valg for ungdomsskoleelever har som mål å fremme sosial og emosjonell læring, psykisk helse, kritisk tenkning og faglig utvikling.

 

Ifølge det nye læreplanverket skal Folkehelse og livsmestring inngå som et tverrfaglig tema i skolen. Dette skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Programmet Mitt Valg kan tas i bruk i Ungdomsskolen for å dekke livsmestringsfaget.

Les hele kunnskapsoppsummeringen om tiltaket her

 

Styrke fysisk og mental helse
Mitt Valg har som hovedmål å styrke sosiale ferdigheter, bedre emosjonsregulering og utvikle identiteten hos ungdomsskoleelever. Det langsiktige målet er at ungdommen skal ha mer autonomi og ta gode avgjørelser når det kommer til sin fysiske og mentale helse. Dette skal oppnås i programmet ved at elevene får økt kunnskap om kropp og seksuell helse, samt at de tilegner seg redskaper som omhandler grensesetting, ha respekt til seg selv og andre, styrkning av sosiale relasjoner og håndtering av egne følelser og tanker.

 Digitalt basert undervisningsopplegg
Mitt valg er utviklet av stiftelsen “Det er mitt valg” av Lions Norge og ble opprinnelig utviklet av Lion’s Quest I USA. Undervisningsopplegget er digitalt basert, men ledes av lærer på skolen. Skolen får opplæring og tilgang til materiell fra Lions Norge. Undervisningsopplegget følger en fast struktur i hver økt og er bygget opp for å aktivisere alle elevene gjennom individuell-, gruppe- og plenumsarbeid. Temaer som berøres er skolemiljø, psykisk helse, kritisk tenkning, personlig utvikling, sosialt ansvar, digital dømmekraft rus og avhengighet og stressmestring.

 Teoretisk begrunnet
I Ungsinns kunnskapsoppsummering er tiltaket klassifisert på evidensnivå 2 av 5 mulige nivå, som et teoretisk begrunnet tiltak. Det teoretiske grunnlaget for tiltaket blir vurdert som godt begrunnet. Det er likevel usikkerhet rundt tiltakets virkning. Det er blitt gjennomført én norsk studie med hensikt om å evaluere effekten av tiltaket. På de fleste utfallsmål viser studien ingen effekter. Studien blir vurdert til å være mindre relevant da programmet er revidert etter at studien ble gjennomført. Det finnes heller ingen internasjonale kunnskapssoppsummeringer på verken den norske eller engelske versjonen av tiltaket.