Hvordan vi mestrer stress og påkjenninger har betydning for vår psykisk helse. Zippys venner skal hjelpe barn å mestre dagliglivets problemer og stress. Programmet er et helsefremmende og universelt forebyggende tiltak som kan benyttes i barneskolen fra første til fjerde klasse.

 

Når vi opplever utfordrende situasjoner er det flere mulige måter å møte dette på, som for eksempel ved å søke sosial støtte, selvkritikk, problemløsning eller dagdrømming. Enkelte strategier er mer hensiktsmessige enn andre, men hvilken passer best i en spesiell situasjon for en bestemt person, kan variere. Det finnes ikke en allmenngyldig strategi, men ulike tilnærminger kan være hensiktsmessige i ulike situasjoner. Det er derfor en fordel å være i stand til å ta i bruk et repertoar av strategier for utfordrende situasjoner. I skoleprogrammet Zippys venner lærer og trener elevene på opparbeide seg flere måter å håndtere stress på.

 

Stimulerer til sosial- og emosjonell læring
Zippys venner er et undervisningsopplegg over 24 uker for 1. og 2. klassetrinn med et videreføringsprogram for 3. og 4. trinn. Undervisningsopplegget er delt inn i seks moduler med følgende tema: 1) Følelser 2) Kommunikasjon 3) Venner og uvenner 4) Å takle konflikter 5) Å takle forandring og tap og 6) Vi mestrer sammen. I timene reflekter og øver elevene på ulike mestringsstrategier. Evne til fleksibel mestring forutsetter, ifølge programutviklerne, gode sosiale og emosjonelle ferdigheter og et støttende sosialt miljø. Derfor inngår også oppgaver som stimulerer til sosial og emosjonell læring, empati og vennskap.

 

Øver på hverdagsproblemer
En gang i uka har elevene Zippy-time. Hvert tema innledes med en historie. Her blir elevene kjent med en gruppe barn og pinnedyret Zippy. Historiene inneholder gjenkjennelige utfordringer og problemer i barns hverdag, både fra timene og fra skolehverdagen for øvrig. Gjennom samtaler, rollespill, øvelser og tegning utforsker barna følelser, problemer og løsninger. Oppgavene tar utgangspunkt i hverdagsproblemer som elevene kjenner igjen. Læreren hjelper barna til å finne mestringsstrategier og vurdere nytten av disse.

 

Tilpasset norske forhold
Zippys venner er utviklet av den britiske organisasjonen Befrienders International i samarbeid med fagpersoner fra Canada, Belgia, Danmark og Norge, og er oversatt og tilpasset norske forhold. Organisasjonen Voksne for Barn er ansvarlig for implementering av Zippys venner i Norge. Det er de som gir opplæring og sertifisering i metoden.

 

Leder til bedre skolemiljø og mindre mobbing
Det er gjennomført to nordiske studier av Zippys venner, en med resultater fra Danmark og Litauen og en med resultater fra Norge. I Ungsinn sin kunnskapsoppsummering, vurderes den norske studien til å være av betydelig bedre kvalitet enn utprøvingen fra Danmark og Lituauen. Den forskningsmetodiske kvaliteten i den norske studien er gjennomgående vurdert til å være god, noe som betyr at resultatene fra studien kan anses som pålitelige. Resultatene viste at programmet hadde gode effekter på det sosiale miljøet i klasserommet, det ledet til redusert forekomst av mobbing og økte elevenes akademiske ferdigheter.  Det ble også funnet effekter på mestring, men ikke for alle mestringsmålene som ble undersøkt. For psykisk helse fant forskerne lite effekter.

 

Tilfredsstillende dokumentasjon på effekt.
Zippys venner er klassifisert på evidensnivå 4 av 5 mulige som et tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt på økt mestring for elevene, bedre skolemiljø, akademiske prestasjoner og reduksjon av mobbing. Tiltaket er også godt beskrevet og tilbyr implementeringsstøtte, selv om kvalitetssikringssystemene kan bli bedre.