Forskningsbaserte metoder benyttes når voksne og barn engasjerer seg i å skape et godt skolemiljø ved bruk av PALS.

PALS står for Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Dette er er en modell skolene kan arbeide etter for å styrke den enkelte elevs sosiale og skolefaglige mestring og å skape et miljø uten mobbing og trakassering. Målet er både å bidra til bedre læring og å forebygge problematferd. PALS er utviklet av Atferdssenteret i Oslo.

Les hele Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

Modellen viser til at det er en sammenheng mellom elevers atferd og deres skolefaglig og sosiale fungering. Et godt skolemljø gir gode rammer for læring. PALS er kunnskapsbasert noe som betyr skolene systematisk arbeider med faktorer som er kjent fra forskning å påvirke læringsmiljøet og den enkelte elev.

Uro i timene
PALS-skolene jobber for å redusere ulike typer atferdsproblemer. Alt fra mindre problemer som uro i klasserommet, snakking i timene, vandring rundt i klasserommet og elever som ikke følger med. Dette anses ikke som veldig alvorlig, men virker negativt inn på undervisningssituasjonen og hemmer læring for mange elever. Utagerende atferd er mer alvorlig. Barn med denne type atferd kan være uhøflige og frekke mot andre barn og voksne, komme med krenkende kommentarer og negative fysiske handlinger som gjennom slåssing, kloring, biting osv.

Sosial isolasjon
I følge PALS er sosial isolasjon et like vanlig problem som utagerende atferd og noe som mange kanskje ikke forbinder med atferdsvansker. Dette er elever som er innadvendte. De er ofte usikre og nedstemte og kan være mye alene i friminuttene. Antisosial atferd er sjelden, men alvorlig. Elever med denne type vansker går langt i å bryte normer og regler ved at for eksempel trakasserer og mobber andre elever, gjør alvorlig hærverk, stjeler osv.

Forebygging og tidlig intervensjon
PALS har mål om å redusere elevenes risiko for utvikling av atferdsproblemer gjennom forebygging og tidligst mulig innsats. Enkelte av komponentene i PALS er universalforebyggende og tilbys alle elevene. Andre innsatser gis til de elevene som ikke får tilstrekkelig utbytte av de forebyggende tiltakene alene. Modellen er skoleomfattende. Det innebærer at alle elevene, lærerne, de øvrig ansatte på skolen og foreldrene involveres i arbeidet. PALS er en del av hele skoledagen og gjelder på alle skolens områder.

Forutsigbare konsekvenser
Grunnleggende for det universalforebyggende nivået er det å definere hvilke sosiale regler som skal gjelde på skolen og bestemme hva konsekvensene av regelbrudd skal være. Dette skaper forutsigbarhet for elevene og bidrar til regelbrudd blir møtt på samme måte uansett hvilken voksen som håndterer situasjonen. Samtidig bruker de voksne positiv oppmerksomhet og anerkjennelse for å fremme positiv atferd, men også for å skape trivsel og å styrke elevenes selvtillit.

Følger med
De voksne på skolen følger med ved å være til stede på alle skolens områder der elevene er. De involverer seg positivt med barna, og kan veilede og følge opp elevene. Når det forekommer negativ atferd rapporterer de episoden og hvordan den ble håndtert til skolen som lagrer informasjonen i en database. Kartleggingen gir en skolen oversikt som gir grunnlag for å vurdere om det er enkelte områder, grupper elever eller enkeltelever der det er nødvendig med ekstra oppfølging.

Reduserer atferdsproblemer
Det finnes resultater fra et forskningsprosjekt der effektene av PALS-modellen er undersøkt. Studien er gjennomført ved åtte norske skoler der halvparten av skolene hadde PALS. Lærerne rapporterte en betydelig større reduksjon i problematferd blant elevene i PALS-skolene sammenliknet med de andre skolene.

Analyser av forskjeller mellom de fire PALS-skolene viste også at det var sammenheng mellom hvor godt PALS var implementert og i hvilken grad programmet klarte å begrense problematferd. Det pågår for tiden en langt større evalueringsstudie av PALS som inkluderer 65 barneskoler fra hele landet.

Funksjonelt virksomt
Forskningsmetoden som er benyttet til å evaluere PALS sannsynliggjør at de effektene man har funnet er forårsaket av tiltaket. Siden skolene ikke er tilfeldig trukket, kan man likevel ikke utelukke at forskjeller mellom skolene påvirker utfallet av studien. Ungsinn har klassifisert tiltaket på evidensnivå 3, funksjonelt virksomt. Dette er det nest høyeste evidensnivået i Ungsinn.

Les hele beskrivelsen av PALS på Ungsinn