Årlig opplever mellom 3000-9000 kvinner symptomer på fødselsdepresjon. Jordmødre og helsesøstre kan tilby hjelp til disse kvinnene ved hjelp av Edinburgh-metoden.

Les artikkelen her.

 

Deprimerte mødre
I Norge har kvinner som skal føde eller som nettopp har født høye krav på seg for å være en god omsorgsperson. Når kvinner opplever å få en depresjon, går det ikke bare utover hennes egen livssituasjon. Det kan også gi utslag i at hun ikke evner å ivareta omsorgen til barnet sitt på en god måte og at mor-barn samspillet kan bli svekket. Det er mye forskning som viser at mødre som er deprimerte utgjør en sentral risikofaktor for dårligere emosjonell, kognitiv, sosial og språklige utvikling hos barnet.

Tidlig inn med tiltak
EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) er en kartleggingsmetode for å oppdage depressive symptomer hos kvinner som nylig har fått barn.
Formålet er å oppdage symptomer på et tidlig tidspunkt ved å gjennomføre en screening med et spørreskjema. Metoden vil kunne kartlegge kvinnens despresjonssymtomer rett før fødsel (svangerskapsuke 26-28) eller rett etter fødselen (ved 6-8 ukers kontroll).

Målrettet hjelp
Edinburgh-metoden som forebyggende intervensjon består av to deler der kvinnen fyller ut spørreskjemaet EPDS, etterfulgt av en eller flere støttesamtaler. Spørreskjemaet omhandler spørsmål om symptomer på nedstemthet og depresjon i løpet av de siste syv dager. Denne informasjonen bruker helsesøster eller jordmor for å avdekke eventuell depresjon hos mor og å gi oppfølging gjennom støttesamtaler.  

Lette kvinnens depresjonssymptomer
For de mødre som ikke har tegn til nedstemthet, vil samtalen ha fokus på det normale svangerskapsforløpet, støtte fra partner og nettverk, samt ulike mestringsstrategier i forhold til stressreduksjon. Mødre med milde eller moderate symptomer vil få tilbud om 1 – 4 støttesamtaler med jordmødre/helsesøstre som har trent på Edinburgh-metoden. Gjennom støttesamtalene skal kvinnene bli tryggere på sin morsrolle, øke gleden over barnet og hindre at de depressive symptomene skal på påvirke mor-barn samspillet.

Ennå i utvikling
Edinburgh-metoden er et tiltak som ennå er i utvikling. Tiltaket er beskrevet gjennom fagartikler og bokkapitler. I disse kommer det tydelig frem hva som e rmålgruppen for tiltaket, men er noe mer utydelig på konkrete målsetninger og spesifikke elementer i selve støttesamtalene. En manual til tiltaket er under utarbeidelse og når denne er ferdigstilt vil dette kunne styrke beskrivelsen av tiltaket.

Tiltak med noe dokumentasjon på effekt
Det er gjennomført to studier som viser at tiltaket reduserte depresjonssymptomer hos mødrene, mens det ikke ble undersøkt om tiltaket ledet til bedre mor-barn samspill. I Ungsinn er tiltaket Edinburgh-metoden vurdert på evidensnivå 3 som et tiltak med noe dokumentasjon. Klassifiseringen forutsetter at tiltaket utøves i praksis slik det ble gjort i studien. Det er i midlertidig noe usikkerhet på om tiltaket i vanlig praksis utøves tilsvarende det som ble gjort i studien siden det implementeres gjennom ulike nasjonale innsatser, samt at det ikke finnes noe komplett beskrivelse av gjennomføring av tiltaket.