Noen spedbarn gråter mye og intenst. Det kan være vanskelig for foreldrene å forstå når de er sultne, trette eller slitne. Nå kan disse familiene få hjelp. Rønvik Familiesenter i Bodø har utviklet et tiltak for å bedre samspillet mellom foreldre og barna deres.

 

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

Urolige spedbarn
De fleste babyer er født med en evne til selvregulering som gjør at de tilpasser seg sitt sosiale miljø. Samtidig er de avhengig av et godt samspill med foreldrene for å utvikle denne evnen. 10-20 prosent av de minste barna har reguleringsvansker, noe som kommer til uttrykk ved kolikk/intens gråt, uro, søvnproblemer, frykt, tilbaketrekking og klenging. Vanskene kan komme av medfødte egenskaper, men påvirkes også av foreldrenes evne til å respondere atferdsmessig og følelsesmessig på signalene fra barna.

Økt risiko
Disse barna er barna er enda mer avhengig av responsen til foreldrene enn andre barn. Samtidig er det nettopp med disse barna ekstra utfordrende å få samspillet til å fungere. Foreldrene blir stresset og får dårlig selvtillit. Dette kan igjen påvirke kvaliteten på omsorgen barna får. Å få til et godt samspill med de urolige spedbarna er imidlertid viktig fordi man vet at det har betydning for barnas evne til regulere følelsene sine også senere i livet og dermed deres psykiske helse. Spedbarn med reguleringsvansker har økt risikoen for å utvikler atferdsvansker når de blir eldre.

Nytt tilbud til foreldre
Foreldre til barn med reguleringsvansker har fått mulighet til å være med på tiltaket «Urolige Spedbarn» i regi av helsestasjonstjenesten i Familiens hus i Bodø. Tilbudet innebærer at foreldrene får ytterligere oppfølging på helsestasjonen i tillegg til de ordinære konsultasjonene. De får veiledning i hvordan de kan forstå barnas signaler bedre og dermed bedre samspillet med barnet sitt. Foreldrene filmes i utvalgte situasjoner sammen med barnet og ser på filmen etterpå sammen med helsesøster. Her får de råd og veiledning i forhold til konkrete problemstillinger knyttet til sitt barn. Typiske temaer for veiledning kan for eksempel være hvordan man kan etablere et godt søvnmønster eller gode rutiner for hverdagsstruktur. De konkrete temaer utarbeides etter den enkelte families behov.

Sannsynlig virksomt
Urolige Spedbarn er vurdert av Ungsinn til å sannsynlig virksomt på evidensnivå 2 av 4. Tiltaket har en sterk teoretisk forankring som gjør at man kan anta at det virker etter hensikten. Etter det Ungsinn kjenner til finnes det ingen dokumentert virksomme tiltak rettet mot denne gruppen i Norge. Samtidig som det er gode grunner til å ha et forebyggende tilbud til disse familiene, både i forhold til foreldrenes behov og for å forebygge vansker for mange barn.

Prøvd ut
Urolige spedbarn er prøvd ut systematisk for noen få familier ved Rønvik Familiesenter i Bodø kommune, der 5 familier deltok. I utprøvingen ble det undersøkt om tiltaket førte til positive endringer for familiene. For noen av familiene ble det funnet bedring i sosio-emosjonell fungering for barna. Foreldrene fikk redusert stressnivå, og opplevde hjelpen de hadde fått som tilfredsstillende.