RESPEKT er helhetlig skoleprogram som bedrer det psykososiale læringsmiljøet og styrke klasseledelsen. En ny kunnskapsoppsummering fra Ungsinn viser at programmet har god dokumentasjon på effekt.

 

Mindre mobbing og mer støtte fra lærer
Forsker og professor Kjell Morten Stormark fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest og Universitetet i Bergen står sammen med professor Monica Martinussen og professor Willy-Tore Mørch ved RKBU Nord bak den nye kunnskapsoppsummeringen om RESPEKT som er publisert i Ungsinn. De fant at programmet ledet til mindre forstyrrelser i undervisningen, mindre mobbing og mindre disiplinproblemer i klassen. I tillegg ledet programmet til at elevene opplevde økt faglig og følelsesmessig støtte fra lærerne. Forfatterne vurderte forskningen på tiltaket til å ha god forskningsmetodisk kvalitet, noe som gjør at resultatene pålitelige. De konkluderer med at forskningen viser at RESPEKT har effekt på sentrale områder. Programmet klassifiseres i artikkelen på evidensnivå 4 av 5 mulige, som et tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt.

Les hele kunnskapsoppsummeringen her


Kunnskapsoppsummering på et program som ikke lenger er i bruk
RESPEKT ble etablert i 2002. Det ble drevet av det som da het Senter for Atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (nå Læringsmiljøsenteret). For tiden implementeres ikke programmet aktivt. Det er et kontinuerlig behov for gode tilnærminger for å skape gode skolemiljø som gjør at elever opplever trivsel og gode vilkår for læring i skolen. Minst like viktig er det med strategier og tilnærminger som sikrer at elever ikke opplever et negativt skolemiljø med mobbing, krenkelser eller andre opplevelser som kan være skadelig for deres psykiske helse. Over tid har det vært mange ulike programmer og andre tilnærminger med hensikt om å bidra til gode skolemiljø. Nasjonale strategier og økonomisk støtte har betydning for hvilke tilbud som er tilgjengelig for skolene. Selv om RESPEKT ikke lenger er tilgjengelig for skoler i Norge, har redaksjonen i Ungsinn valgt å gjennomføre en kunnskapsoppsummering av dette tiltaket. Redaksjonen mener at det nyttig kunnskap for alle med interesse for å skape gode skolemiljø å kjenne til at dette programmet har vært i bruk, at det ble forsket på effektene av det og hva resultatene fra denne forskningen viste.


God klasseledelse er sentralt

Respektprogrammets overordnede mål er å redusere problematferd og styrke skolemiljøet gjennom kompetanseheving i skolen og ved at alle ansatte på skolen involveres i et målrettet og systematiske utviklingsarbeid. De ansatte jobber med å forebygge og redusere tre primære problemråder: mobbing, disiplinproblemer og forstyrrelser i undervisningen. Mye av nøkkelen til gode resultater forstås i programmet i å ligge i god klasseledelse. For å skape god klasseledelse legger programmet vekt på at den ansatte på skolen skal få kompetanse i å s å forstå elevenes atferd og ferdigheter til møte utfordrende atferd på en hensiktsmessig måte.


Støtte til å skape egen strategi
Selve implementeringen av programmet bestod i at skolen opprettet en prosjektgruppe som var ansvarlig for implementering og gjennomføringen av programmet. Arbeidet med implementering av programmet gikk over 2 år. I denne perioden fikk skolen kurs, oppfølgingsseminarer, veiledning og materiell fra tiltakseier. Enkelte kursdager var kun for prosjektgruppa, mens andre var for alle ansatte på skolen. Selv skulle skolene utvikle en lokal strategi for arbeidet med å forbedre skolemiljøet basert på undersøkelser ved skolen og kunnskap og prinsipper i programmet.

 

Tidsskriftet Ungsinn
Artiklene i tidsskriftet Ungsinn er systematiske kunnskapsoppsummeringer av hvor godt dokumentert effekten av ulike psykososiale forebyggings- og behandlingsmetoder for barn og unge er. Hver artikkel vurderer én metode, og konkluderer med en klassifisering i ett av 6 evidensnivå.5: Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt

4: Tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt

3: Tiltak med noe dokumentasjon på effekt

2: Teoretiske begrunnede tiltak

1: Godt beskrevne tiltak

0: Uvirksomme tiltak

Ungsinn er et elektronisk, vitenskapelige tidsskrift som driftes av RKBU Nord ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Artiklene skrives av forskere fra hele landet med særlig kompetanse innen barn og unges psykiske helse.