Flere kunnskapsoppsummeringer er under arbeid, noen er oppdateringer av gamle, og noen er av tiltak som ikke har vært beskrevet i Ungsinn tidligere. Her får du en oversikt:

 

 

Tiltak Beskrivelse
COS Virginia – Trygghetssirkelen  Familiemodellen En behandlingsmodell som egner seg både for biologiske foreldre, fosterforeldre og adoptivforeldre med barn som har utviklet eller er i risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk.
De utrolige årene (DUÅ) Skole- og barnehageprogram En universalforebyggende opplæring for ansatte i barnehager, SFO/AKS og grunnskoler (småskoletrinnet)
De utrolige årene (DUÅ) Universal Et universalforebyggende program for foreldre å lære foreldrene samspill  med  barna  som  fremmer  kognitiv-, sosial-  og  emosjonell utvikling og  som   fore­bygger forskjellige former for psykiske  helse­plager.
De utrolige årene (DUÅ) foreldreprogram 3-12 år Programmet fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og foreldre, samt forebygge og avhjelpe utfordringer i sosial-, emosjonell og atferdsmessige samhandling.
Dialektisk atferdsterapi (DBT) Behandling for personer med kronisk suicidalitet og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
Friends  

Program for forebygging og behandling av angst.

Olweusprogrammet Skoleprogram for å forebygge mobbing, skape et trygt og godt læringsmiljø og å redusere eksisterende mobbeproblemer

 

PALS Skoleprogram for å skape et godt skolemiljø og å redusere negativ atferd
PMTO Program for å stanse eller redusere alvorlig problematferd hos barn og å styrke barnets prososiale utvikling.
RESPEKT Skoleprogram for bedre læringsmiljø og redusert problematferd i barne- og ungdomsskolen
TF-CBT En behandlingsmetode for barn og unge i alderen 6–18 år som har opplevd traumatiserende hendelser.
TFCO Fosterhjem En fosterhjembasert behandlingsmetode for ungdommer i alderen 12–17 år med alvorlige atferdsproblemer.
TIBIR Foreldregruppe Gruppeversjon av PMTO som tilbys til familier der barna har begynnende atferdsvansker eller alvorlige atferdsvansker
VIP- Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen Et skoleprogrammet for videregående skole for å å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske​ helse