Parent Management Training – Oregon (PMTO) er behandlingstiltak for barn i alderen 4-12 år med alvorlige atferdsproblemer. Ungsinn har vurdert tiltaket til å være dokumentert virksomt.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket

Fremmer positiv samspill mellom foreldre og barn
Formålet med PMTO er å stanse, redusere eller forebygge atferdsvansker hos barn ved å endre samspillet mellom foreldre og barn. Intervensjonen tar også sikte på å fremme alminnelige sosiale ferdigheter og øke sosial inkludering blant barna. I behandlingen har foreldrene møter med en terapeut mellom 20 og 30 ganger. Foreldrene trenes i en mer hensiktsmessig oppdragerpraksis gjennom korte introduksjoner til ulike temaer kombinert med ulike øvelser, rollespill, modellering, refleksjoner og hjemmeoppgaver. Innledningsvis kartlegges familiens styrker og ressurser, deretter lærer foreldrene å samarbeide med barnet ved å gi gode beskjeder og å bruke ros og oppmuntring for å fremme prososial atferd. Deretter introduseres temaene grensesetting og tilsyn for å kunne forebygge og håndtere negativ atferd, problemløsning, kommunikasjon med barn og samarbeid mellom hjem og barnehage/skole. Positiv involvering er et gjennomgående tema i behandlingen.

Atferdssenteret ansvarlig for PMTO i Norge
PMTO er utviklet i USA og Atferdssenteret (Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis) er ansvarlig for den norske versjonen av tiltaket. Programmet kan tilbys av enheter i spesialisthelsetjenesten, statlig barnevern og kommunen. Det finnes spesifikke krav til tjenester som skal ta i bruk tiltaket og tjenester som ønsker å ta i bruk tiltaket, må søke Atferdssenteret. Spredning av tiltaket gjøres i samsvar med Atferdssenterets langsiktige plan for utprøving, implementering og spredning. Opplæringsprogrammet av PMTO terapeuter er standardisert og utøves regionalt. PMTO terapeutene sertifiseres etter 1 ½ års opplæring og veiledning. For å opprettholde sertifisering deltar PMTO i veiledningsgrupper og etterutdanningsseminarer.

Dokumentert virksomt tiltak
Ungsinnpanelet har vurdert PMTO til å være et dokumentert virksomt tiltak med dokumentasjonsgrad 4. Tiltaket er godt beskrevet gjennom standardiserte håndbøker/manualer, tiltaket bygger på en allment akseptert teoretisk og forskningsmessig base og det er utviklet gode rutiner for kvalitetssikring av tiltaket. Den norske forskningen viser at programmet reduserer atferdsproblemer hos barna og styrker foreldreferdighetene.