Som alle vitenskapelig tidsskrift har Ungsinn fagfeller som leser gjennom alle artikler og gir sine tilbakemeldinger til redaktør. I Ungsinn har vi både vitenskapelige fagfeller og praksisfagfeller. Praksisfagfellenes hovedoppgave er å gi redaktør og forfattere tilbakemelding på om artiklene er forståelige.

 

Fra ulike deler av tjenesteapparatet
Praksisfagfellene er ikke forskere, men fagfolk og ledere som arbeidet i ulike deler av tjenesteapparatet. De representer dermed dem Ungsinn retter seg mot. Praksisfagfellene har
også gitt redaksjonen noen tilbakemeldinger på hvordan vi kan forbedre nettsiden. Har du også noen meninger om det, send oss gjerne ne e-post til: helene.eng@uit.no.

Bedre tilbud til barn og unge
Det overordnede formålet med Ungsinn er å bidra til bedre kvalitet i tilbudene rettet mot barn og unges psykiske helse. Informasjon i Ungsinn sine kunnskapsoppsummeringer skal gjøre det lettere for tjenestene å ta i bruk de best dokumenterte tiltakene, noe som i neste instans gjør at flere barn, unge og deres familier får tilbud om tiltak med dokumentasjon på effekt. For den enkelte familie betyr det at sannsynligheten for gode effekter for dem er betydelig høyere enn om de mottar et tiltak der vi ikke vet noe om effektene.

Må bli forstått og tatt i bruk
For å lykkes er det viktig at den enkelte kunnskapsoppsummeringene har høy vitenskapelig kvalitet slik at den gir den riktige informasjonen til tjenestene. Samtidig er det like viktig at innholdet i oppsummeringene er forståelig slik at den faktisk blir tatt inn i kunnskapsgrunnlaget for beslutninger i tjenestene. Praksisfagfellenes rolle i Ungsinn er å lese gjennom et førsteutkast til en ferdig artikkel og gi tilbakemelding til redaktør på om artikkelens hovedbudskap er tydelig og forståelig, sett fra en praktikers perspektiv.

Balanse mellom vitenskapelig nøyaktighet, gjennomsiktighet og forståelighet
I utformingen av artiklene i Ungsinn har vi forsøkt å lage et format som balanserer vitenskapelig nøyaktighet og forståelig formidling. Noen grad av detaljer er nødvendig for å sikre gjennomsiktighet i begrunnelse for klassifiseringene. Samtidig forsøker redaktør å sikre at deler av artikkelen som sammendraget, beskrivelse av selve tiltaket og konklusjonen er lett å forstå. Det er disse delene av artikkelen praksisfagfellene får i særlig oppgave å gi tilbakemeldinger på.

Vi fikk gode råd til videreutvikling av siden.
Høsten 2021 fikk vi endelig mulighet til å arrangere et møte mellom redaksjonen og praksisfagfellene. Et av temaene der var hvordan vi kan forbedre formidling i Ungsinn for å gjøre det lettere for praksisfeltet å ta i bruk den kunnskapen som skapes gjennom kunnskapsoppsummeringene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fra venstre: Guro Hind: sosiallærer – praksiskfagfelle,  Helene Eng: redaksjonssjef;  Kurt Henrik Dalmo: redaksjonsmedarbeider, Charlotte Reedtz: sjefsredaktør, Lisbeth Karlsen: helsesykepleier – praksisfagfelle, Randi Elisabeth Olsen: helsesykepleier – praksisfagfelle, Merete Nypan: helsesykepleier – praksisfagfelle, Britta-Karin Strømholt: fagleder i barnevernet – praksisfagfelle, Marte Rye: assisterende redaktør og Ann-Elene Jensen: fagleder i PPT – praksisfagfelle.