Rapporten er utarbeidet av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (Nord) på oppdrag fra Helse Nord. De ønsket en kunnskapsoversikt over evidensen til ulike behandlingstiltak rettet mot sped- og småbarn.

 

Les hele rapporten om effekter av tiltak for sped- og småbarn her

 

Fordi det ikke var tid til å vente på fullstendige kunnskapsoppsummeringer i Ungsinn om alle tiltakene, ble det til denne rapporten utarbeidet korte oppsummeringer. Vurderingene i rapporten bygger både på informasjon i Ungsinn og øvrig litteratursøk. På samme måte som i Ungsinn, presenteres tiltak enkeltvis i denne rapporten. Tiltakene som er inkludert er psykososiale intervensjoner for barn i alderen 0-6 år med mål om å bedre den psykiske helsen eller å forebygge plager. For hvert av de inkluderte tiltakene finnes det en kort beskrivelse tiltaket etterfulgt av en oppsummering av hva som finnes av forskning på tiltakets effekt og en vurdering av tiltakets evidens. Evidens ble gradert i 3 nivåer: Ingen dokumentasjon på effekt, noe dokumentasjon på effekt og god dokumentasjon på effekt.

 

Oversikten inneholder 31 tiltak, av disse var 16 forebyggingstiltak, 5 behandlingstiltak, mens 10 var begge deler. De vanligste målsetningene var å bedre foreldreferdigheter, bedre samspill mellom foreldre og barn og å bedre barnets evne til emosjonsregulering. Det var variasjon i hvor godt dokumentert effektene av tiltakene var. 7 tiltak ble funnet å ha god dokumentasjon på effekt, 14 hadde noe dokumentasjon og 10 hadde ingen dokumentasjon. De godt dokumenterte programmene er: De utrolige årene (DUÅ): Førskolealderprogrammet og Universalprogrammet, The Mother Infant Transaction Program (MITP) etter Vermont-modellen, Parent-Child Interaction Therapy (PCIT), PMTO, TIBIR rådgiving, og Mamma Mia, som alle er foreldreveiledende intervensjoner.