Skoleutviklingsprogrammet har som mål å redusere flere typer atferdsproblemer i barne- og ungdomsskolen som mobbing, disiplinproblemer og konsentrasjonsvansker, samt skulk, rasisme, vold og gjengdannelse. Tiltaket er beskrevet i Ungsinn og er der vurdert til å være dokumentert virksomt.

Les Ungsinn beskrivelse og vurdering av tiltaket her

Viktige prinsipper gir retning til arbeidet ved skolen
RESPEKT tar sikte på å fremme prososial atferd ved å arbeide med skolens personell for å øke kvaliteten på undervisningen og det sosiale miljøet i klassen og på skolen. Skolen mottar et systematisk opplærings- og veiledningsprogram over tre år i viktige prinsipper for å forebygge og stoppe atferdsproblemer. Programmet bygger på fire hovedprinsipper: 1) Den autoritative voksne, 2) Bredde, 3) Konsistens og 4) Kontinuitet.

De autoritative voksne viser at de bryr seg om elevene, gir dem oppmerksomhet, hjelper dem sosialt og faglig og viser dem respekt. Dette utvikler gode positive relasjoner mellom de voksne og elevene. De voksne må ha kontroll og vise evne og vilje til å gripe inn overfor negativ atferd. Når læreren har kontroll forhindres også utvikling uformelle ledere blant elevene Kombinasjonen av Støtte og Kontroll danner grunnlaget for den autoritative voksne og vil i seg selv forebygge uønsket atferd.

Bredde gjenspeiles både ved at alle aktører involveres i skoleutviklingen og gjennom involvering av alle nivåene på skolen. Konsistens innebærer at hele skolesamfunnet preges av RESPEKTS’s grunnleggende prinsipper. Prinsippene skal være gjenkjennelige både ved håndtering av atferdsproblemer og ved undervisningen i skolefagene. De voksne blir da forutsigbare og bidrar til å skape trygghet. Konsistens innebærer derfor også at de grunnleggende prinsippene er integrert i organisasjonen og gjennomsyrer skolens besluttende organer.

Kontinuitet betyr at implementeringen av RESPEKT skal vare over tid. Implementeringen må ikke bære preg av skippertak for så å dø hen etter kortere eller lengre tid. Programmet har en progresjon der de forskjellige elementene fases inn etter en tidsbestemt plan.

Kommuner kan melde på skolegrupper
Programmet tilbys av Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Deltagelse i programmet skjer ved at kommunen søker om å få melde på grupper av minimum 3 skoler til programmet. Foreløpig prioriteres skoler i kommuner som allerede har programmet. Deltagelse er basert på skriftlig kontrakt mellom skolen og Senter for atferdsforskning.

Dokumenter virksomt
Tiltaket er vist virksomt gjennom flere effektstudier og er det andre tiltaket i Ungsinn som vurderes til å være dokumentert virksomt.