Foreldrerollen er for de fleste både fantastisk og utfordrende. Gjennom De Utrolige Årenes universalforebyggende program Oppmerksomme og utviklingsstøttende foreldre, får foreldre tilgang til gode verktøy.

 

Les hele kunnskapsoppsummeringen om tiltaket her

Som mamma eller pappa ønsker man at barnet skal utvikle seg til å bli trygt og harmonisk. Man håper at barnet vil få gode relasjoner til både barn og voksne og at hun eller han kommer til å håndterer livets små og store utfordringer. Men hvordan kommer man dit?

Normale utfordringer
Hva gjør man når poden ligger på gulvet og nekter å ha på seg dress, og det er 2 minutter til dere må være ute av døra? Eller når hun går i vranglås på butikken på vei hjem fra barnehagen. Små mennesker kan ha både sterk vilje og mange idéer. De Utrolige Årenes (DUÅ) universalprogram er et gruppebasert kurs for foreldre med barn i alderen to til seks år. Kurset er forebyggende og gis dermed til familier med normale utfordringer. På kurset lærer foreldrene ulike virkemidler for å støtte en positiv utvikling for barna.

Bygger varme og omsorgsfulle foreldre-barn relasjoner
Gjennom programmet lærer foreldre ferdigheter for å bygge varme og omsorgsfulle foreldre-barn relasjoner.  Programmet skal fremme barnas trygghet, sosiale ferdigheter og evne til regulering av følelser. Med gode og trygge relasjoner, er det også enklere å sette gode grenser, når det er nødvendig. I tillegg lærer foreldrene hvordan de kan løse mer utfordrende situasjoner med positive virkemidler som ros, anerkjennelse, oppmuntring og belønning. Ved å lære foreldrene disse virkemidlene, er målet å redusere mer uhensiktsmessige oppdragelsesmåter som trusler, straff og kjefting. Med den siste type strategier kan barn-foreldresamspillet lett ende opp i en ond sirkel der foreldrenes kommunikasjon i praksis leder til mer uønsket atferd fra barnet og kompliserte relasjoner mellom foreldre og barn.

Øver inn ferdigheter
På kurset møter deltagerne ti-tolv andre foreldre med barn i samme alder. Selve kurset består av seks-syv gruppemøter som ledes av to sertifiserte gruppeledere. Det tilbys ofte via en kommunal tjeneste som helsestasjonstjenesten eller barnehagen. Hvert gruppemøte har en fast struktur rundt et tema. De seks temaene er barnestyrt lek, utvikling av språk- og skoleforberedende ferdigheter, følelsesmessig veiledning, sosial veiledning, følelsesregulering samt problemløsning og empati. Temaene belyses ved hjelp av videosnutter som danner grunnlag for diskusjoner og refleksjon i gruppa. Deretter øver foreldrene på kurset på aktuelle ferdighetene gjennom rollespill, før de som hjemmelekse skal øve på de samme ferdighetene hjemme. I starten av neste gruppesamling deles erfaringer fra hjemmeaktivitetene.

Utviklet med bakgrunn i behandlingsprogrammet
DUÅ universalprogram er langt på vei en tilpasset kortversjon av behandlingsprogrammet til DUÅ. Behandlingsprogrammet tilbys familier med barn som har eller er i risiko for å utvikle atferdsvansker. Dette programmet består av tolv-tjue gruppemøter, avhengig av om det er indikert eller behandlingsgruppe, der de seks første gruppemøtene omhandler bygging av gode relasjoner og bruk av positive og oppmuntrende foreldreferdigheter, mens de seks siste gangene har temaer rundt andre virkemidler for å sette gode grenser og reduksjon av uønsket atferd. Også i behandlingsprogrammet legger man vekt på at det er de positive virkemidlene som skal være dominerende. Dersom foreldre til barn med utviklede atferdsvansker søker hjelp via DUÅ, blir de henvist til fullversjonen av programmet (12-20 uker).

Dokumentert virksomt
I Ungsinn artikkelen blir DUÅs universalprogram vurdert til å ha tilfredsstillende dokumentasjon på effekt, og er klassifisert på nivå 4 av 5 mulige. Det vil si at tiltaket kan sies å være evidensbasert. Det er gjort en norsk studie på programmet som viser at foreldrene som deltok på kurset økte bruken av positive oppdragelsesstrategier og reduserte røff oppdragerstil. Foreldrene var også mer fornøyde i foreldrerollen og følte de mestret foreldrerollen bedre etter mottatt opplæring. Effektene fant fortsatt sted fire år etter at gjennomført opplæring.