Modellen PALS hjelper skolene med å fremme trivsel og læring.  Nå styrkes de mobbeforebyggende komponentene i modellen. 

Les også: Miljø for god læring

PALS er under stadig utvikling. Beskrivelsen av tiltaket er nå oppdatert i Ungsinn.
Se Ungsinns beskrivelse av PALS her

Mobbeforebyggende innsats
Atferdssenteret, som er ansvarlig for PALS, har nå utviklet en egen mobbeforebyggende innsats (Mobbeforebygging i PALS for grunnskolens barnetrinn). Denne er tatt i bruk av mange skoler. Innsatsen skal fremme det psykososiale miljøet på skolen med spesiell vekt på tidlig å avdekke og gripe inn ved krenkende atferd og mobbing. Elevene lærer også praktiske strategier for hvordan de skal forholde seg når de selv blir mobbet, og når de ser andre elever bli utsatt for krenkende handlinger.

Mål om forebygging
PALS har som hovedmål å redusere elevenes risiko for utvikling av psykososiale problemer gjennom forebygging og tidligst mulig innsats. Modellen viser til at det er en sammenheng mellom nivået av atferdsproblemer ved skolen og elevenes skolefaglige og sosiale fungering. Derfor er et av målene i PALS – modellen å redusere ulike former for atferdsproblemer.

PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Gjennom modellen jobber lærere, elever, foreldre og andre ansatte på skolen systematisk for å skape et godt skolemiljø.

Krenker andre elever
Elever med utagerende atferd skaper frykt og kan skade andre elever fysisk eller psykisk. Det kan være elever som utøver vold, gjør hærverk eller som utsetter andre barn og voksne for sårende kommentarer. Denne gruppen elever er en utfordring for skolene, og binder opp mye ressurser. Uro i klasserommet, snakking i timene og vandring rundt i klasserommet er andre eksempler på atferdsvansker i skolen. Selv om dette er mindre alvorlige hendelser, hemmer de mange elevers læring.

Reduserer atferdsproblemer
Det finnes resultater fra et norsk forskningsprosjekt der effektene av PALS-modellen er undersøkt. Lærerne rapporterte en betydelig større reduksjon i problematferd blant elevene i PALS-skolene sammenliknet med skolene som ikke hadde innført modellen.

I denne studien fant man ikke effekter på elevenes sosiale kompetanse eller læringsutbytte. For tiden pågår det en langt større evalueringsstudie av PALS som inkluderer 65 barneskoler fra hele landet. Denne vil gi sikrere resultater enn den første studien. Studien er meget omfattende, og blant de største effektevalueringene av et skoleprogram i Norge.

Fremme skolefaglig og sosial kompetanse
Atferdssenteret er også i gang med en videreutvikling av PALS-modellen som skal styrke innsatsen for å fremme elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse. På samme måte som for det øvrige PALS-arbeidet så er målet også på disse områdene å oppdage tidlig om noen elever trenger mer støtte, for så å kunne tilby dem det i skolen. For tiden jobbes det med å utvikle kunnskap om kvaliteten på ulike kartleggingsmetoder.

Tilpasning til barnehage
Det er i tillegg utviklet en versjon av PALS-modellen som er tilpasset barnehagen. Denne er under utprøving i to kommuner (2012-2014). Målet er å utvikle en inkluderende og relasjonsorientert barnehage med vekt på tidlig innsats og positiv læringsstøtte. Barnehagen skal fremme sosial og språklig kompetanse, redusere problemutvikling og styrke personalets kompetanse.