ALFA (Autoritativ lederstil forebygger atferdsproblemer) er et opplærings- og veiledningsprogram som er rettet mot lærere der hensikten er å forebygge atferdsproblemer blant elevene.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

Bygger på autoritativ oppdragerstil
Tiltaket er et opplærings- og veiledningsprogram primært for lærere på barnetrinnet. ALFA har til hensikt å endre barns atferd gjennom å påvirke barnets fysiske (klasserommet og skolegården) og sosiale (foreldre, lærere og medelever) omgivelser, i stedet for å rette seg direkte inn mot barna. Hensikten med programmet er å utvikle læreren kognitivt og emosjonelt slik at hun/han blir best mulig i stand til å forebygge utvikling av atferdsproblemer i egen klasse. Sentralt i ALFA er den autoritative oppdragerstil. Dette er en oppdragerstil preget av varme og kontroll. Forskning har vist at denne er godt egnet for barn i skolen, også de som har atferdsproblemer. Gjennom ALFA skal læreren utvikle en autoritativ oppdragerstil ved egen kognitiv og emosjonell utvikling. Læreren skal lære et reaksjonsmønster ovenfor elevene som gjør det mulig å ta kontroll over elever som ikke samarbeider om å følge sentrale regler for atferd. I tillegg må han/hun også være i stand til å bevare varmen ovenfor elever som i lengre tid hindrer læreren i å undervise og/eller medelever i å lære. Programmet er prøvd ut og evaluert blant elever i første klasse, men er tenkt å kunne brukes i hele grunnskolen og i barnehager.

Veiledningsprogrammet går over ett år
Programmet gjennomføres i løpet av ett skoleår og har en opplæringsdel og en veiledningsdel. Opplæringsdelen består av 4 dagsseminarer med vekt på teori. Veiledningsdelen består av 10 videobaserte veiledninger der lærerne skal anvende teorien ovenfor elevene. Opplærings– og veiledningsprogrammet består av en universell del som er rettet mot alle elevene klassen (Trinn 1). Denne varer hele skoleåret. Videre består det av en tilleggsintervensjon som kun retter seg mot de elevene som ikke har respondert tilstrekkelig på den universelle delen (Trinn 2). Denne delen varer siste halvdel av skoleåret. ALFA er utviklet av psykolog Nils Eriksen. Opplæringen av lærere gjennomføres i regi av PPT. Ansatte i PPT får sin opplæring av programutvikler. De som er interessert i opplæring kan henvende seg til programutvikler.

Funksjonelt virksomt tiltak
ALFA er vurdert av Ungsinnpanelet til å være et funksjonelt virksomt tiltak, med dokumentasjonsgrad 3. Det er gjennomført en norsk effektstudie av ALFA brukt i 1. og 2. klasse som viser positive resultater.