Ungdom som sliter med negative følelser, kan få hjelp. Tiltaket SMART skal forebygge emosjonelle problemer hos ungdom. Noen ganger kan tanker, følelser, kropp og handling inngå i et uheldig samspill og fremkalle angst- og depresjonssymptomer. Ungdommene i SMART-programmet får hjelp til å endre tankemønstrene som opprettholder de negative følelsene.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her.

Erstatte ikke-hensiktsmessige tanker
Typiske symptomer på angst og depresjon er negative tanker, unngåelsesatferd og krisemaksimerende fortolkninger av situasjoner. Gjennom programmet trener ungdommene på å erstatte de ikke-hensiktsmessige, negative tankene med rasjonelle og realistiske tanker. De møter til totalt åtte samlinger, som regel i en gruppe sammen med andre ungdommer. Samlingene ledes av en terapeut, og ungdommene får utdelt et arbeidshefte som både gir dem teoretisk kunnskap, men også inneholder øvelser og tips til hvordan de kan de kan jobbe med redusere de negative følelsene.

Bevisst egne styrker
Gjennom programmet skal de lære å bli bevisst på egne styrker og dermed føle seg bedre i vanskelige situasjoner. De får tilgang på en rekke teknikker de kan bruke senere, både for å unngå angst og depresjon og for å takle negative følelser på en best mulig måte. Mellom hver samling får ungdommene hjemmelekser for å trene opp egne ferdigheter.

Vansker opptrer samtidig
Symptomer på angst og depresjon forekommer ofte samtidig, særlige ved moderate problemer. De negative følelsene kan også påvirke hvordan ungdommene omgås andre mennesker. I SMART programmet legges det vekt på at disse typene vansker kan komme på samme tid ,og tiltaket inneholder derfor moduler både om depresjon, angst og sosial kompetanse.  De ulike modulene kan brukes litt fleksibelt etter hvilket behov ungdommene har.

Nytt i Norge
SMART er et nytt program i Norge. Det er prøvd ut både som et forebyggende tiltak og som et tilbud i klinikk. SMART som forebyggende tiltak kan tilbys gjennom kommunale tjenester. Da får ungdommene anledning til å ta tak i problemene på et tidlig stadium og dermed unngå at de blir alvorlige. Programmet kan også tilbys ved mer alvorlige problemer gjennom spesialisthelsetjenesten som et supplement til annen behandling. Rapportene fra utprøvingene indikerer positive resultater, men antallet deltakere er for få til at det gir sikker kunnskap om virkningen. Det foreligger ingen norske effektstudier på tiltaket ennå. En norsk effektstudie er imidlertid i startgropa.

Sannsynlig virksomt tiltak
Ungsinnpanelet har klassifisert tiltaket på evidensnivå 2: Sannsynlig virksomt tiltak. De vurderer SMART til å fremstå som et lovende tiltak som er grundig beskrevet og benytter etablerte metoder som er godt forankret i teori og empiri.

Fritt tilgjengelig
SMART er utviklet av Simon-Peter Neumer ved RBUP Øst og Sør. Veilederen til terapeutene og arbeidsbøkene til ungdommene er utgitt på Kommuneforlaget og er tilgjengelig for kjøp. RBUP Øst og Sør tilbyr i tillegg 2-dagers opplæring i metoden.