SMIL er et gruppebasert lærings- og mestringstilbud for barn og unge i alderen 8-12 år som har foreldre med psykisk sykdom og/ eller rusproblemer.

Les hele Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

Mestring og positivt syn på seg selv
Formålet med tiltaket er å forebygge utviklingsvansker gjennom å gi støtte, informasjon og opplevelse av mestring til barna. Tiltaket skal også styrke relasjonen mellom barna og deres foreldre. SMIL består av gruppesamlinger der samtale og erfaringsutveksling kombineres med fysisk aktivitet – dels organisert og temarettet, dels fritt. I SMIL møtes barna i 12 gruppesamlinger over 12 – 24 uker. I tillegg er det minimum 2 foreldretreff. Gruppene ledes av to gruppeledere: en fra kommunen og en fra spesialisthelsetjenesten. Mål for gruppesamlingene er å styrke barnets positive syn på seg selv; ferdigheter, ressurser og egenmestring. De skal øke kunnskap om og forståelse av psykisk sykdom og rusproblemer, øke kunnskap om og forståelse av følelser generelt, og egne følelser spesielt samt bevisstgjøre eget nettverk og muligheter for sosial støtte og avlastning. SMIL legger vekt på kroppsbevissthet og læring av enkle metoder for avkobling. Den overordnede hensikten med foreldresamlingene er å bidra til å styrke foreldre – barn relasjonen gjennom større grad av gjensidig åpenhet, bevisstgjøring og forståelse omkring familiesituasjonen.

Tilbud gjennom Lærings- og mestringssentrene
SMIL er utviklet og beskrevet av Nasjonalt Kompetansesenter For Læring og Mestring (NK LMS). Det skal tilbys brukerne gjennom Lærings- og mestringssentrene (LMS) i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Tiltaket imøtekommer den nye helsepersonellovens krav om at tjenestene skal ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehov mindreårige barn som er pårørende har.

Sannsynlig virksomt tiltak
Ungsinnpanelet har vurdert tiltaket til å være sannsynlig virksomt. Det er godt beskrevet og tiltakets hovedelementer er forankret teoretisk.