I samtalegrupper på skolen får barn som har opplevd samlivsbrudd snakke om egen livssituasjon med andre som har opplevd det samme. Tiltaket Skilsmissegrupper blir i en ny kunnskapsoppsummering i Ungsinn vurdert til å være teoretisk forankret.

 

Ingen kunnskap om effekter
Førsteamanuensis Lene-Mari P. Rasmussen fra RKBU Nord, forsker Øivin Christiansen ved RKBU Vest og professor Charlotte Reedtz fra RKBU Nord står bak denne nye kunnskapsoppsummeringen om Skilsmissegrupper i Ungsinn. I oppsummeringen har de søkt etter tilgjengelig forskningslitteratur om tiltaket og vurdert dokumentasjonen i henhold til Ungsinn sine kriterier.

Les hele kunnskapsoppsummeringen her

Formålet med Skilsmissegrupper er at barna skal føle tilhørighet til andre med samme erfaring, men også at de skal få verktøy til å håndtere egen livssituasjon og unngå skyldfølelse. I kunnskapsoppsummeringen fant forfatterne ingen studier på effektene av Skilsmissegrupper, men undersøkelser tyder på at mange barn og ungdommer er fornøyde med tilbudet.

I en spørreundersøkelse av tiltaket kommer det fram at deltakerne gjennomgående var fornøyd. I tillegg er ungdommers opplevelse av å delta i Skilsmissegrupper undersøkt i to små intervjustudier. I disse studiene ble fellesskap med andre i samme situasjon trukket frem som viktigste med tilbudet. I en undersøkelse blant gruppeledere trakk disse fram at de mente barna hadde god nytte av tiltaket, og at barna fikk ny forståelse og nye verktøy for å håndtere egen livssituasjon. Gruppelederne syntes også at det var enkelt å gjennomføre tiltaket. Fordi det mangler effektstudier så vet vi allikevel ikke sikkert om tiltaket faktisk bedrer livssituasjonen til barna. Det er også bakgrunnen for at forfatterne bak kunnskapsoppsummeringen klassifiserer tiltaket på evidensnivå nivå 2 av 5 mulige som et teoretisk begrunnet tiltak.


Mange barn lurte på de samme tingene

Å oppleve foreldrene samlivsbrudd er en belastning for barn, selv om det oppleves ulikt. I 2020 var det over 9000 skilsmisser, og ca. 30 prosent av barn mellom 0 og 17 år har opplevd foreldrenes samlivsbrudd. Undersøkelser viser at disse barna har noe høyere risiko for vansker på skolen og for å utvikle angst og depresjon. Samtidig er det mange barn med skilte foreldre som klarer seg bra. Tiltaket Skilsmissegrupper er utviklet av helsesykepleiere som erfarte at barn i denne livssituasjonen hadde behov for å snakke om mange av de samme tingene. De dannet derfor samtalegrupper der barna kunne dele erfaringer og støtte hverandre. Nå driftes tiltaket av organisasjonen Voksne for barn og er beskrevet gjennom fire veiledere med alderstilpasset innhold; en for barnehage, en for barneskole, en for ungdomsskole og en for videregående skole.


Gruppemøter i skoletiden
Skilsmissegrupper organiseres som fire til seks gruppemøter og tilbys i skoletiden. Hver gruppe ledes av to gruppeleder og har fem til åtte deltakere. I møtene jobbes det med temaer som hvordan det er å bo i to hjem, egne følelser rundt samlivsbruddet, hva barna selv kan påvirke i egen livssituasjon og hvordan de kan forholde seg til foreldres nye kjærester og nye søsken. Det benyttes ulike tilnærminger som vignetter, historiefortellinger, samtaler og øvelser. Etter at gruppesamlingene er ferdige, arrangerer kurslederne et foreldremøte der foreldrene får vite hva barna har gått gjennom.

 


Tidsskriftet Ungsinn
Artiklene i tidsskriftet Ungsinn er systematiske kunnskapsoppsummeringer av hvor godt dokumentert effekten av ulike psykososiale forebyggings- og behandlingsmetoder for barn og unge er. Hver artikkel vurderer én metode, og konkluderer med en klassifisering i ett av 6 evidensnivå.

5: Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt

4: Tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt

3: Tiltak med noe dokumentasjon på effekt

2: Teoretiske begrunnede tiltak

1: Godt beskrevne tiltak

0: Uvirksomme tiltak

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelige tidsskrift som driftes av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, nord ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Artiklene skrives av forskere fra hele landet med særlig kompetanse innen barn og unges psykiske helse.