Barn som har opplevd traumatiske hendelser kan få hjelp gjennom terapi. Effektforskning viser at den nye behandlingsmetoden, TF-CBT virker, og Ungsinn har vurdert tiltaket som dokumentert virksomt.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

Når barn opplever dramatiske hendelser som dødsfall, ulykker, vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, kan de utvikle store psykiske, sosiale og helsemessige vansker. Vanskene kan de også bringe med seg videre inn i voksenlivet. Voksne som har opplevd traumatiske hendelser som barn har overhyppighet i angst, depresjon, selvmordsforsøk, somatisk sykdom og dødelighet.

Ny behandlingsmetode

Traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) er en behandlingsmetode for barn og ungdom mellom 3 og 18 år med traumerelaterte vansker. Gjennom behandlingen lærer barnet nye ferdigheter som hjelper dem å redusere stress og bearbeide tanker og følelser knyttet til traumehendelsen. Metoden er opprinnelig utviklet i USA, men er nå prøvd ut og effektevaluert i Norge av Nasjonalt senter for vold og traumatisk stress (NKVTS).  Senteret tilbyr opplæring i TF-CBT til alle landets alle Barne- og ungdoms poliklinikker (BUP’er).

Påtrengende minner
Traumatiske hendelser er dramatiske situasjoner som gir en følelse av frykt eller hjelpeløshet. De kan involvere krenkelser mot en selv eller andre, alvorlig skade eller død. Den vanligste psykiske vansken for barn som har opplevd en traumatisk hendelse er Posttraumatiske stressreaksjoner (PTSD). Et av symptomene er påtrengende minner der barnet gjenopplever hendelsene. Minnene kommer ufrivillig, gjerne i form av bilder eller filmer. Barnet får samtidig de samme redsels- og fryktresponsene i kroppen som de fikk da de opplevde hendelsen. Unngåelsesatferd er også vanlig. Sannsynligvis fordi barna prøver å slippe unna de ubehagelige minnene. Barn med PTSD kan også oppleve økt fysiologisk aktivering som søvnproblemer, irritasjon, sinne og konsentrasjonsvansker. Ulike forhold har betydning for om et barn utvikler symptomer eller ikke. Familiestøtte er en faktor som ser ut til å moderere utviklingen av posttraumatisk stress-reaksjoner.

Bearbeider tanker og følelser
Når barn mottar TF-CBT inngår det i programmet at foreldrene også involveres. Behandlingen følger en fast tematisk plan, der barn og voksne deltar på enkelte timer sammen og enkelte timer hver for seg. Selv om behandlingen følger en struktur skal den tilpasses det enkelte barns situasjon og familiens kulturelle og religiøse verdier.

Innledningsvis får barna og foreldrene kunnskap om hvilke konsekvenser hendelsen barnet har opplevd vanligvis har. De lærer hvordan avspenningsteknikker kan avhjelpe på stressreaksjoner, og barnet trener på å identifisere følelser slik at det blir bedre i stand til å håndtere og regulere dem.

Trener på å tenke annerledes
Gjennom kognitiv mestring får barnet hjelp til å forstå hvordan følelser, tanker, og handlinger henger sammen og de lærer hvordan de kan påvirke følelsene ved å endre tenkemåte. Først etter de innledende temaene, forteller barnet om den traumatiske hendelsen. Når de nå forteller og gjentar historien i trygge omgivelser, fungerer dette som en form for eksponering som bidrar til å gjøre barnet mindre sensitivt for minner fra hendelsen. Etter at barnet har gått gjennom historien sin, hjelper terapeuten barnet til å jobbe med tanker som bidrar til skyld, skamfølelse og dårlig selvfølelse.

Reduserer traumesymptomer
Ungsinn har vurdert TF-CBT som dokumentert virksomt på evidensnivå 4, det høyeste nivået i Ungsinn. Effektene er undersøkt i en norsk randomisert kontrollert studie (RCT) studie. Studien inkluderte 156 ungdommer i alderen 10-18 år som hadde opplevd minst én traumatisk hendelse etterfulgt av betydelige posttraumatiske stressreaksjoner. De vanligste traumatiske hendelsene ungdommene hadde opplevd var plutselig død eller alvorlig sykdom hos nærstående person og vold eller trusler om vold utenfor familien.

Ungdommene ble tilfeldig delt i to grupper der den ene fikk TF-CBT og den andre fikk ordinær behandling. Resultatene var at gruppen som fikk TF-CBT fikk større effekter enn ordinær behandling både på hovedmålet PTSD-symptomer og på sekundærutfallsmålene daglig fungering, depressive symptomer og generelle psykiske helseproblemer. Ungsinn vurderte studien som metodisk solid, og at resultatene dermed kan anses som pålitelige. Effekten av TF-CBT har også vært undersøkt i en rekke amerikanske studier. Disse viser store effekter både for PTSD- og andre relevante symptomer ved behandlingsslutt, men effektene avtar noe over tid.