Alle opplever av og til situasjoner som utløser vanskelige følelser. Noen ganger kan man klare å snu tankegangen litt for å få ting til å kjennes bedre. Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsmateriell for å få til dette.

 

Les hele kunnskapsoppsummeringen om tiltaket her

Følelser som tristhet, redsel og sinne er naturlige, rasjonelle og av og til nødvendige reaksjoner. Men noen ganger kan disse ubehagelige følelsene bli større enn det situasjonen skulle tilsi. Et eksempel kan være at man gruer seg veldig til å holde et fremlegg i klasserommet. Man kjenner på angst og redsel selv om situasjonen egentlig ikke utgjør en reell fare.

Kan gå ut over hverdagen
Disse unødvendige, ubehagelige følelsene er noe de fleste av oss opplever av og til. Om det skjer ofte og i mange ulike situasjoner, kan det bli plagsomt og hemmende. Ca. 15-20 prosent av barn i Norge opplever så mye av denne type plager at det går ut over hverdagslivet deres. For noen går vanskene over, men for andre vedvarer de over tid. Psykiske plager kan også bli verre og utvikle seg til psykiske lidelser. Om man klarer å komme til med virksomme tiltak tidlig i utviklingsforløpet, kan man både redusere plager for mange barn og forhindre utvikling av sykdom.

Bedre rustet til å håndtere følelser
Tiltaket Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsmateriell og samtaleverktøy der målet er å hjelpe barn og unge til å utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og mestringsstrategier,  og dermed gjøre dem bedre rustet til å mestre egne følelser. Tiltaket er et lavterskeltiltak som skal være lett tilgjengelig. Det kan brukes som et rent selvhjelpsmateriell av ungdom eller av foreldre sammen med barn, men det kan også brukes av fagfolk som for eksempel helsesykepleiere og lærer som et verktøy i samtale med barn. Det er to versjoner av skrinet, ett for aldersgruppen 8-12 år og et for ungdom i alderen 13-18 år.

Verktøy for å endre tenkningen
Skrinene inneholder et hefte, en rød og en grønn figur og en bunke ark med bilde av en «hjelpehånd» det kan noteres på . Heftet forklarer på en enkel måte hvordan tanker og følelser henger sammen, hvordan de kan påvirke hva vi gjør og hvordan dette kan kjennes ut i kroppen. Videre blir begrepene Grønntanker og Rødtanker presentert. Rødtanker er de unødvendige negative tankene, mens Grønntanker er mer hensiktsmessige og realistiske tanker. Heftet inneholder også en rekke eksempler på situasjoner som barna/ungdommene lett kan relatere seg til, og forklarer hvordan man kan håndtere vanskelige følelser. Hjelpehånden er ment som et verktøy for øve på metodene som beskrives i heftet.

Teoretisk begrunnet tiltak
Det finnes ingen forskning på tiltakets effekt. I Ungsinn vurderes tiltaket til å være teoretisk begrunnet, og det er klassifisert nivå 2 av 5 mulige.  Psykologisk førstehjelp vurderes å være tilfredsstillende beskrevet med en god begrunnelse i anerkjent psykologisk teori. Tiltaket er godt mottatt i praksisfeltet og fremstår som det er relativt utbredt brukt. I Ungsinnartikkelen påpekes det derfor at det er ønskelig med studier som undersøker om tiltaket leder til de tiltenkte effektene når det benyttes i vanlig praksis.