En god beskrivelse er nyttig når man utvikler nye intervensjoner. Det gjelder uansett om intervensjonen er helsefremmende, eller om den har som mål å forebygge eller behandle psykiske vansker. Er beskrivelsen god, letter det både implementeringsarbeidet og muligheten til senere evalueringer og videreutvikling.

 

I Ungsinn anser vi en god beskrivelse som så viktig at skåring av denne inngår i kunnskapsoppsummeringene våre. Skåringen består i å vurdere om 11 punkter er beskrevet i tiltakets materiell. De samme punktene kan fungere som en sjekkliste for deg som jobber med å utvikle tiltak.

 

Se om du finner den nyttig:

Sjekkliste for beskrivelse av tiltak
Problembeskrivelse Problemområdet for tiltaket er beskrevet med for eksempel omfang, risikofaktorer, konsekvenser av problemet, samvariasjon med andre problemer eller risiko for å utvikle andre vansker.
Målgruppe Målgruppe er beskrevet med relevante karakteristika. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er oppgitt.
Hovedmål Det kommer tydelig frem av beskrivelsen hva som er tiltakets hovedmål.
Sekundærmål: Det kommer tydelig frem av beskrivelsen om tiltaket har sekundærmål og hva de er. Dette kan for eksempel være reduksjon av risikofaktorer eller fremming av beskyttelsesfaktorer, eller det kan være målsettinger som anses som mindre betydningsfulle enn hovedmål.
Utforming av tiltaket:

 

Det kommer frem av beskrivelsen hvordan tiltaket er organisert og strukturert. For eksempel om det skal tilbys i grupper eller individuelt, hvem som er tilbydere, varighet, hyppighet, tematisk struktur, rekkefølge, progresjon og lokalisering av aktiviteter.
Metoder som benyttes: Det fremkommer av beskrivelsen hvilke typer metoder som benyttes for å oppnå de ønskede målene (for eksempel: kognitive teknikker, atferdsterapi eller psykoedukasjon) samt de konkrete metodene som benyttes (for eksempel praktiske øvelser, hjemmelekser, videofilm eller rollespill).
Kjerneelementer og fleksibilitet:

 

Det kommer frem av beskrivelsen hva som anses som helt nødvendige kjerneelementer i utøvelsen av tiltaket og på hvilke områder det er rom for fleksibilitet.
Utøvere av tiltaket: Det fremkommer hvem som kan tilby tiltaket. Det kan være hvilke profesjonsgrupper som kan utøve tiltaket, hvilken opplæring som er nødvendig og ved hvilke tjenester tiltaket kan tilbys.
Manual/Veileder: Det foreligger en manual/veileder for utøverne som beskriver detaljert hvordan tiltaket skal utøves.
Materiell for mottakere av tiltaket: Det foreligger materiell til mottakere av tiltaket
Undersøkelser som styrker beskrivelsen: Det er gjort enkle undersøkelser for eksempel kvalitative undersøkelser eller brukerfornøydhetsundersøkelser som belyser hvordan tiltaket oppleves og som dermed styrker beskrivelsen av tiltaket.

 

Hentet fra:
https://ungsinn.no/wp-content/uploads/2019/07/Ungsinn_kriterier_screen_2019-V2.1.pdf