Det skolebaserte tiltaket Unge & Rus er nå beskrevet i Ungsinn. Tiltaket som tilbys elever i 8. klasse, har som mål å utvikle evnen til å tenke kritisk om bruk av alkohol, styrke holdningene mot bruk av alkohol, styrke ferdigheter til å si nei til rus og utsette alkoholdebut.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

Involverer elever, lærer og foreldre
Unge & Rus retter seg mot alle lærere og elever på 8. klassetrinn. Sentrale pedagogiske virkemidler er problembasert læring og bruk av informasjons- og kommunikasjons-teknologi (IKT). Elevene som deltar i tiltaket arbeider med individuelle oppgaver, gruppeoppgaver og hjemmeoppgaver. Oppgavene aktiviserer elevene i direkte arbeid med problemstillinger tilknyttet rus og tar eleven gjennom ulike tema som påvirkning, kultur og tradisjon, meninger om alkoholbruk og mestring av drikkepress. Målene med elevenes deltakelse er blant annet å redusere forventninger om positive virkninger av alkohol og styrke mestringsforventninger knyttet til å motstå drikkepress. Tiltaket involverer også foreldrene der målet er å redusere tillatende oppdragerstil i forhold til alkohol, styrke fellesskapet mellom elevenes foreldre/foresatte og styrke foreldres kompetanse til å snakke med barna sine om bruk av rusmidler.

Opplæring tilbys på forespørsel
Unge & Rus drives av Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus-Nord) ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Tiltaket i sin nåværende form har vært i bruk siden 2004 og er en videreutvikling og samordning av tiltakene «Ungdom og alkohol» og «Foreldresamarbeid». Tiltaket er per 2010 i bruk flere steder i landet, og i Oslo kommune har Unge & Rus vært obligatorisk på 8.trinn siden skoleåret 2006/2007. KoRus-Nord tilbyr opplæring på forespørsel fra skoler/kommuner og andre kompetansesenter.

Sannsynlig virksomt tiltak
Ungsinn har klassifisert Unge og Rus til å være sannsynlig virksomt. Tiltaket er godt knyttet til eksisterende teori og er beskrevet gjennom oversiktlige manualer, i bøker og andre publikasjoner (www.ungeogrus.no). En evaluering av forløperen til Unge & rus, ”Ungdom og alkohol” viste signifikante, men små effekter på alkoholbruk og holdninger til alkohol. Unge og rus kan ses på som en utvidet versjon av tiltaket ”Ungdom og alkohol”. En effektevaluering av tiltaket i sin nåværende form planlegges gjennomført i skoleåret 2010/2011.