Ungsinn går gjennom større endringer i perioden 2015/2016. Nettsiden er omgjort fra å være kunnskapsdatabase til å bli et elektronisk vitenskapelig tidsskrift. Samtidig er kriteriene for klassifisering av tiltak revidert.

 

1. utgave av nye Ungsinn
20. november kom den første utgaven av nye Ungsinn ut med 2 artikler. Begge er oppdateringer av tidligere tiltaksbeskrivelser, men er nå gjennomført etter ny metode, format og kriterier for klassifisering. Ungsinn ble tidsskrift i november 2015, og det er sendt inn søknad om godkjenning som vitenskapelig publiseringskanal. I løpet av 2016 vil de fleste av tiltakene bli oppdatert, men i en overgangsperiode kommer de nyeste kunnskapsoppsummeringene være utført etter både gamle og nye kriterier. Se de to første artiklene her:

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Edinburgh-metoden (2. utg.)

Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket TIBIR- Rådgiverintervensjonen (2. utg.)

Tidsskrift
Også da Ungsinn var en kunnskapsdatabase, var tiltaksbeskrivelsene vitenskapelige kunnskapsoppsummeringer om effekten av enkelttiltak. Overgangen fra kunnskapsdatabase til tidsskrift innebærer at disse tiltaksbeskrivelsene nå er vitenskapelige artikler. Alle artikler publisert fra og med høsten 2015 er også kvalitetssikret ved hjelp en fagfellordning. Ungsinn har to utgivelser i året, men artiklene vil gjøres tilgjengelig på nett fortløpende.

Også pdf-versjonen av artiklene kommer med ny utforming.

artikkel i ny drakt2

 

Revisjon av kriteriene for klassisifisering
Etter noen år på nett, var det et ønske i Ungsinn om å gjennomgå kriteriene på nytt. Både egne erfaringer og tilbakemeldinger fra fagfeltet, gjorde at vi så behov for noen endringer for å imøtekomme målsetningene for nettstedet ennå bedre. En vitenskapelige komité bestående av professor Willy-Tore Mørch, professor Monica Martinussen (RKBU Nord), seniorforsker Simon-Peter Neumer (RBUP Øst og Sør), førsteamanuensis Joshua Patras (RKBU Nord), førsteamanuensis Charlotte Reedtz (RKBU Nord) og universitetslektor Helene Eng (RKBU Nord) har revidert kriteriene. De viktigste endringene i revisjonen er:

  • Klassifiseringen er tydeligere ved at tiltakene kun klassifiseres i evidensnivå, ikke både i evidensnivå og dokumentasjonsgrad som tidligere.
  • Vektlegging av forskningsmetodisk kvalitet og effektstørrelser er spesifisert.
  • Nordiske studier legges som hovedregel til grunn, ikke bare norske.
  • God implementeringskvalitet er et absolutt krav på det høyeste evidensnivået.

 

Nytt klassifiseringssystem
Hvert tiltak klassifiseres i ett av 5 evidensnivåer.

Evidensnivå 1 Godt beskrevet tiltak Tiltaket er grundig beskrevet og kan være virksomt. Det fremkommer hva som er målgruppe og målsetninger for tiltaket, hvordan tiltaket er organisert og hvilke metoder som benyttes.
Evidensnivå 2 Teoretisk begrunnet tiltak I beskrivelsen av tiltaket fremkommer det hvordan metodene som benyttes antas å lede til målsetningene. Det er derfor sannsynlig at tiltaket er virksomt. De tenkte mekanismene for effekter er beskrevet og forankret i allment akseptert teori.
Evidensnivå 3 Tiltak med noe dokumentasjon på effekt Det finnes indikasjon på at tiltaket kan være virksomt. Det er gjennomført enklere effektstudier av tiltaket i nordiske land, eller det finnes studier fra utlandet. Studiene kan ha metodiske svakheter som skaper usikkerhet om resultatene er reelle, eller det kan være usikkerhet på om resultatene fra utenlandske studier er overførbare til norske forhold.
Evidensnivå 4 Tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt Det er gjennomført nordiske effektstudier av tilfredsstillende kvalitet som gir gode indikasjoner på at tiltaket er virksomt tilbudt i Norge. Påliteligheten til forskningen er likevel ikke god nok til at man kan være sikker på at effektene som er funnet er forårsaket av selve tiltaket og ikke av andre faktorer. Det kan også være usikkerhet på om effekter funnet gjennom forskningen vil være de samme for tiltaket utøvd i vanlig praksis.
Evidensnivå 5 Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt. Forskningen som er gjennomført har så god pålitelighet at det er grunn til å tro at effektene som er funnet er forårsaket av tiltaket og ikke av andre faktorer. Effektene som er funnet gjennom forskningen vurderes til å være betydningsfulle. Tiltaket har gode kvalitetssikringssystemer som gir sterk sannsynlighet for at effektene funnet gjennom forskning også vil foreligge i vanlig praksis.

 

Gammelt klassifiseringssystem
Hvert tiltak ble klassifisert i ett av 4 evidensnivåer. Når det forelå effektstudier (tiltak på evidensnivå 3 og 4), ble tiltakene tiltakene også klassifisert i dokumentasjonsgrad for å differensiere graden av dokumentasjon ytterligere. Dokumentasjonsgraden ble relater til forskningsmetoder og visualisert med stjerner fra * (enkle før- og ettermålinger) til *****.

Evidensnivå 1 Potensielt virksomt tiltak Tiltakets elementer er beskrevet i detalj med målsetting, målgruppe, metoder og materiell. På dette nivået foreligger det liten kunnskap på om tiltaket leder til de ønskede målsetningene eller ikke. Tiltaket er imidlertid godt beskrevet, noe som gir grunnlag for å fremskaffe mer kunnskap om effektene etter hvert.
Evidensnivå 2 Sannsynlig virksomt tiltak På dette evidensnivået foreligger en fornuftig og plausibel rasjonale for at tiltaket har effekt. I tillegg til beskrivelsene som foreligger for nivå 1, er det beskrevet en teori som sannsynliggjør effekt i forhold til målsetninger og målgruppe.
Evidensnivå 3 Funksjonelt virksomt tiltak På dette nivået er det gjennomført effektevalueringer som demonstrerer at tiltaket leder til ønskede forandringer i målgruppen. I tillegg til beskrivelsene for nivå 1 og 2, foreligger det systematiske evalueringer gjennomført i Norge. Kvaliteten på evalueringene gjør imidlertid at man ikke kan utelukke at endringene som vises kan være forårsaket av andre faktorer enn tiltaket. Man har en indikasjon på at tiltaket kan være virksomt.
Evidensnivå 4 Dokumentert virksomt tiltak På dette nivået er det en sterk evidens for at resultatene i evalueringene er en effekt av tiltaket og ikke av andre faktorer. I tillegg til å dekke kravene for evidensnivå 1, 2 og 3 foreligger det her effektevalueringer med en forskningsdesign som sannsynliggjør at resultatene er forårsaket av tiltaket.