Artiklene i Ungsinn oppsummerer hvor godt dokumentert psykososiale forebyggings- og behandlingsmetoder for barn og unge er. Formålet med tidsskriftet er å gi uavhengig informasjon til fagfolk, ledere, politikere og andre som har innflytelse på hvilke tilbud barn, unge og deres familier mottar fra tjenestene.

 

For hvert metode finner du en kunnskapsoppsummering som er en forskningsartikkel. Denne besvarer spørsmålet Er til tiltak X virksomt i vanlig praksis i Norge. Artikkelen avsluttes med en konklusjon der tiltaket klassifiseres på ett av 6 evidensnivåer.

Se for eksempel oppsummeringen om Olweus-programmet. Artikkelen finnes i webformat og i form av en pdf-fil. For hver forskningsartikkel finnes også en lettfattet nyhetssak med det viktigste innholdet fra forskningsartikkelen. Alle nyhetssakene finner du under fanen Aktuelt. For å bli oppdatert når nye tiltak publiseres, meld deg gjerne på vårt nyhetsbrev.

I denne videoen får du litt informasjon om Ungsinn, og hva du finner på nettsiden.

Finn tiltak
Når du skal finne tiltak, kan du søke i fritekstfeltet som du alltid finner øverst til høyre, eller du kan gå på fanen Tiltak. Ved å velge Liste, finner du en oversikt over alle tiltak det er gjort kunnskapsoppsummeringer på. Velger du Søk, kan du filtrere søket etter tema eller arena. På forsiden av nettsiden finner du en karusell, med et utvalg av nyhetssaker, og under denne finner du de tre nyeste kunnskapsoppsummeringene.


Kunnskap for å møte folkehelseutfordring

Bakgrunnen for at vi har opprettet tidsskriftet, er at det ikke finnes noen form for godkjenningsordninger eller kvalitetskrav for psykososiale forebyggings- og behandlingstiltak. Det betyr at tjenestene selv må ta stilling til hvilke metoder de skal ta i bruk eller utvikle som tilbud til sine brukere. Psykiske lidelser er en våre største folkehelseutfordringer, og vi mener at vi i mye større grad enn i dag bør møte denne utfordringen med kunnskapsbasert praksis og tiltak vi vet virker.


Informasjon i beslutningsgrunnlag
Informasjon fra Ungsinn kan legges til grunn for viktige beslutninger om hvilke tiltak som skal implementeres i tjenestene. Det kan være som en del av strategiske planer basert på en analyse av problemområder i kommunen (for eksempel: Vi registrerer at vår kommune har høyere forekomst av mobbing enn landsgjennomsnittet og trenger en særlig satsing på dette området. Vi ønsker derfor at alle skolene i kommunen skal jobbe systematisk for et godt skolemiljø, og primært ved hjelp av dokumentert virksomme skoleprogrammer).

Det kan også være beslutninger i en tjeneste basert på en problemanalyse (for eksempel: Vi møter mange ungdommer med depresjoner. Hvilke/t tiltak kan vi ta i bruk i vår tjeneste for å hjelpe disse best mulig?).

Informasjonen kan videre brukes i faglige anbefalinger overfor tjenestene (for eksempel: Foreldre til barn mellom 3 og 11 år med atferdsvansker bør få tilbud om foreldretreningsprogrammer med dokumentert effekt).

I tillegg kan informasjonen benyttes i beslutninger av nasjonale myndigheter om hvilke tiltak som skal komme mange barn, unge og familier til gode gjennom politiske virkemidler og faglige retningslinjer

Ungsinn er et elektronisk, vitenskapelige tidsskrift som driftes av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, nord ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.