1 av 10 ungdommer er deprimerte, og har behov for et godt behandlingstilbud. Depresjonsmestring for ungdom (DU) er et nytt tiltak i Norge som ser ut til å ha god effekt.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her

Følelse av håpløshet
Om negative tanker og følelser får for mye plass i livet kan det være en depresjon. Vanlige kjennetegn er at man har lite livsglede, opplever en tristhet som ikke helt går over eller har en følelse av håpløshet.

Mange som har det sånn, er kommet inn i et ubevisst tankemønster som forsterker de vonde følelsene. Mange grubler rundt egenverdi, bebreider seg selv og har mye skyldfølelse. Tankene er ofte urealistiske og ute av proporsjoner. Om negative hendelser oppstår, har man en tendens til å forklare årsaken til hendelsen med egenskaper ved seg selv og se på hendelsen som noe som er typisk. Positive hendelser fortolker man derimot ofte som et resultat av faktorer utenfor seg selv (flaks, hjelp fra andre osv.), og noe som oppstår sjelden. Den pessimistiske tenkningen leder til nedstemthet. Gjennom behandling kan man få hjelp til å erstatte negative tanker med en mer positiv og realistisk forståelse.

Bryte negative tankemønstre
DU er kurs for ungdommer i alderen 14-20 år med lett til moderat grad av depresjon. Kurset er terapeutisk, og inneholder mange av de samme metodene som vanligvis benyttes i behandling av depresjon. På kurset lærer ungdommene om hvordan depresjoner oppstår og at det er mulig å påvirke det negative. De blir bevisst på hvordan væremåter og tanker kan utløse, opprettholde, forsterke nedstemthet og depresjon. Gjennom ulike øvelser trener ungdommene på teknikker som de kan bruke for å stoppe eller modifisere negativ tenkning. De lærer også hvordan de kan mestre de triste følelsene når de kommer, og hva de kan gjøre for å forhindre tilbakefall av depresjoner.

Nedgang i depresjonssymptomer
Det er gjennomført en effektstudie i Norge som indikerer at tiltaket fører til nedgang i depresjonssymptomer for ungdommene. På bakgrunn av denne studien har Ungsinn klassifisert tiltaket på evidensnivå 3 Funksjonelt virksomt tiltak, det nest høyeste nivået i Ungsinn. Ungsinn vurderer at tiltaket er grundig beskrevet og har en sterk teoretisk forankring, positive resultater fra en effektstudie og prosedyrer som sikrer kvalitet i tilbudet. I studien ble depresjonsnivået målt før, rett etter og 6 måneder etter at ungdommene hadde deltatt på kurset. Resultatene viser en stor nedgang i symptomer på depresjon hos kursdeltakerne i løpet av intervensjonstiden. Det dokumenteres ytterligere en liten nedgang i depresjon seks måneder etter intervensjonen. En sammenlikning med andre studier, indikerer at DU har like store effekter som andre liknende mer omfattende tiltak. Et stort frafall og mangel på kontrollgruppe gjør imidlertid resultatene noe usikre.

Tilbys fra flere tjenester
Ungdommene kan få tilbud om kurset gjennom tjenester som PPT, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom eller BUP. Kurset består av ti sesjoner som hver varer i 2,5 timer. Det finnes et omfattende materiell både for ungdommene og kurslederne. DU er utviklet av Trygve Arne Børve. Tjenester som ønsker å ha DU som et tilbud, kan få opplæring gjennom Fagakademiet.