Samspillet mellom barn og deres nærmeste omsorgspersonene har betydning for hvilket tilknytningsmønster barnet danner. Dette mønstret kan igjen bety noe for barnets utvikling av identitet, selvfølelse og evne til problemløsning senere i livet. Barn med et trygt tilknytningsmønster utforsker verden med en opplevelse av mestring og velbehag. Barn som ikke blir møtt på sine tilknytningsbehov, har økt risiko for å utvikle psykiske og sosiale vansker. Trygghetssirkelen familiemodellen (Circle of security, COS-VF) er en terapeutisk intervensjon som har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgspersoner.

 

Les hele kunnskapsoppsummeringen om tiltaket her


Regulere følelser

Tilknytning betegner evnen spedbarn har til å knytte følelsesmessige bånd til nære omsorgspersoner. Barnet gjør dette både for å få tilfredsstilt fysiologiske behov som mat og søvn, for å få hjelp til følelsesmessig regulering og for å bli beskyttet mot fare. Dersom spedbarnets emosjonelle behov blir møtt, vil barnet gradvis bli mindre avhengig av omsorgspersonens hjelp. Barnet vil normalt sett utvikle et trygt tilknytningsmønster med evnen til å regulere egne følelser og håndtere vanlig utfordringer i tilværelsen. Et trygt tilknytningsmønster har vist seg å være en beskyttende faktor for å utvikle god psykisk helse.

Forvirrende reaksjoner
Små barn som er blitt møtt på sine tilknytningsbehov, vil som regel søke trøst hos sine omsorgspersoner om de blir redde eller lei seg. De får da hjelp til å regulere følelsene sine. Som voksen er det også enkelt å forstå hva barna trenger. Har derimot barnet erfaringer med å ikke bli møtt på sine følelsesmessige behov, eller i verste fall har blitt utsatt for vold av sine omsorgspersoner, kan de utvikle utrygge tilknytningsmønstre. Disse barna kan ved de samme opplevelsene reagere på en måte som fremstår irrasjonelt, for eksempel ved at de blir avisende, likegyldige eller sinte. For voksne kan det være lett å misforstå barnas signaler, og dermed ikke klare å møte deres behov på en god nok måte.

Fremme trygg tilknytning
Trygghetssirkelen (Circle of Security, COS) er en gruppe intervensjoner med mål om å fremme trygg tilknytning. Det finnes to retninger; COS International og COS Virginia. Begge de to retningene har en terapeutisk og en forebyggende foreldreveiledningsintervensjon. COS VF er den terapeutiske intervensjonen fra COS Virginia. Den tilbys til familier med barn i alderen 1-6 år der barnet har, eller er i risiko for å utvikle tilknytningsvansker.  Målsetningen er å lære foreldrene ferdigheter som fremmer trygg tilknytning hos barnet. Det dreier seg både om å forstå hvilke behov barna utrykker via sin atferd, og hvordan man som foreldre imøtekommer behovene på en god måte.

Jobber med terapeut i 20 uker
COS-VF tilbys individuelt, altså til en familie av gangen. Omsorgspersonene møter terapeuten sin ukentlig over en periode på omtrent 20 uker. I starten av intervensjonen kartlegges tilknytningen blant annet gjennom at samspillet mellom foreldrene og barnet filmes. Deretter jobber terapeut og foreldre seg gjennom en rekke temaer som er relevante for å styrke tilknytningen. Gjennom timene lærer foreldrene om tilknytning og hvordan barn utrykker sine følelsesmessige behov, de jobber med refleksjonsøvelser basert på ferdiginnspilte filmer og filmer fra samspillet med egn barn, samt at foreldrene får øvelser som de jobber med hjemme mellom møtene. Det legges vekt på at det skal føles trygt og godt for foreldrene å delta i tiltaket. Terapeutene støtter foreldrene og gleder seg med dem på samme måte som foreldrene gjør i forhold til sine barn.

Større, sterkere, klokere og gode
Gjennom tiltaket benyttes modellen Trygghetssirkelen aktivt. Trygghetssirkelen er symbolsk fremstilt som en oval sirkel med to åpne hender i den ene enden. Hendene representerer den tryggheten foreldrene skal skape for barna sine gjennom å være større, sterkere, klokere og gode. Modellen viser hvordan barn noen ganger har behov for at foreldrene støtter deres utforskning når de oppdager verden, og at de andre ganger trenger å bli tatt imot, beskyttet, trøstet og å få hjelp til følelsesregulering. I løpet av intervensjonen brukes symbolikken i modellen aktivt når foreldrene trener på å forstå hvilke behov barna utrykker.

Trygghetssirkelen ble utviklet i USA i 1999. I ettertid har de opprinnelige utviklerne splittet opp, og dette er bakgrunnen for at det nå finnes to retninger av tiltaket. COS Virginia tilbys i Norge av RBUP Øst og Sør. De tilbyr opplæring og sertifisering i COS-VF.

Ingen dokumentasjon på effekt
Tiltakets elementer er forankret i tilknytningsteori. Dette er en solid og allment akseptert teori utviklet gjennom de siste 60 årene. Det vil si at man antar at tiltaket fremmer trygg tilknytning for barna. Det finnes imidlertid ingen nordiske effektstudier eller internasjonale kunnskapsoppsummeringer der effekten av tiltaket COS-VF er undersøkt. Det finnes noen internasjonale enkeltstudier, men disse følger ikke den høyeste standarden for effektstudier. Tiltaket kan dermed ikke sies å ha noen dokumentasjon på effekt

Teoretisk begrunnet tiltak
I Ungsinn er tiltaket klassifisert på nivå evidensnivå 2 av 5 mulige som et teoretisk begrunnet tiltak. Tiltaket vurderes som tilfredsstillende beskrevet og at det har et teoretisk rasjonale som sannsynliggjør at metodene som benyttes kan lede til ønsket målsetning. Så lenge tiltaket tilbys mange familier i Norge, er det ønskelig at tiltakets effekter undersøkes.