Mestringskatten er et behandlingsprogram som kan benyttes ved ulike type angstproblemer. Programmet er en norsk versjon av det amerikanske programmet Coping Cat. Barneversjonen av programmet blir i en ny kunnskapsoppsummering i Ungsinn vurdert til å ha tilfredsstillende dokumentasjon på effekt. Mestringskatten kan dermed anses som et evidensbasert tiltak i Norge.

 

Flere studier på effekt
Førsteamanuensis Bente Storm Mowatt Haugland ved Universitetet i Bergen og forskningssjef Jon Fauskanger Bjåstad ved klinikker for psykisk helsevern i Helse Stavanger står bak denne nye kunnskapssoppsummeringen om Mestringskatten. I oppsummeringen har de søkt etter tilgjengelig forskningslitteratur om programmet og vurdert dokumentasjonen i henhold til Ungsinn sine kriterier.

Les hele kunnskapsoppsummeringen her

Mestringskatten er utviklet for barn i alderen 7-13 år, mens Mestringskatten ungdom er for ungdom i alderen 14-17 år. De to versjonene er likt bygget opp, men har alderstilpasset materiell og øvelser. I oppsummeringen ble det identifisert én norsk og flere internasjonale studier som viser positive effekter av barneversjonen av programmet. Dette er bakgrunnen for at forfatterne klassifiserte tiltaket på evidensnivå 4 av 5 mulige, som et tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt. Det vil si at programmet kan anses som evidensbasert i Norge.

Når det gjelder ungdomsversjonen av programmet, fant forfatterne ingen nordiske studier og begrenset med internasjonale studier. De klassifiserte derfor denne versjonen på evidensnivå 3 av 5 mulige som et tiltak med noe dokumentasjon på effekt. Begge versjonene av tiltaket ble vurdert til å være godt beskrevet og å ha god teoretisk forankring.


Ulike typer angst

Mestringskatten kan tilbys unge med separasjonsangstlidelse, sosial angstlidelse og/eller generalisert angstlidelse. Barn med separasjonslidelser er redde for å bli adskilt fra omsorgspersonene sine. De kan for eksempel bli redde for at noe skal skje med dem eller foreldrene om de er borte fra hverandre. I atferd vil disse barna forsøke å unngå atskillelse. Sosial angst innebærer redselen for å bli negativt vurdert av andre eller sosialt avvist. For å slippe dette kan barn med sosial angst forsøke å unngå sammenhenger med mange mennesker eller være veldig forsiktige i sosiale sammenhenger for å ikke vekke oppmerksomhet. Generell angst kjennetegnes ved at man kan føle i engstelse i flere situasjoner. Typisk for barn med generelle angst er at de grubler og bekymrer seg mye, og de kan også oppleve fysiske plager og søvnvansker. I Mestringskatten jobber man med mekanismer som er felles for alle disse angstformene. Tiltaket kan gis individuelt eller i gruppe.


Trener på å håndtere vanskelige situasjoner.

Selve programmet består av 12-14 sesjoner i tillegg til to foreldresesjoner. I første halvdel av programmet legges det vekt på å lære de unge om angsten, slik at de skal forstå mekanismene bak sine egne reaksjoner og hvordan disse kan rasjonaliseres og utfordres. Barnet lærer teknikker som kan benyttes i situasjoner som normalt fremkaller angstreaksjoner hos dem. Andre halvdel av programmet innebærer eksponering, der barnet kontrollert og gradvis trener på å håndtere de vanskelige situasjonene.

I foreldredelen av programmet gir foreldrene informasjon til terapeuten om hvordan de opplever utfordringene til sine barn og terapeuten informerer foreldrene om programmet. De får så kunnskap om hvordan de best mulig kan støtte barna gjennom eksponeringsdelen av programmet og etter at programmet er slutt.


Ble kvitt angstdiagnosen på grunn av behandlingen

Den norske effektevalueringen av Mestringskatten inkluderte hele 165 barn i alderen 7-13 år som var henvist til barne- og ungdomspsykiatriske klinikker. Disse ble fordelt i tre grupper, der en gruppe fikk Mestringskatten som individualterapi, en fikk Mestringskatten i gruppeformat og en av gruppene var ventelistekontroll.

Resultatene viste signifikante forskjeller på hvor mange barn som ble kvitt angstdiagnosen i behandlingsgruppene sammenliknet med ventelistekontrollen. Det betyr at det er god grunn til å konkludere med at behandlingsresultatene er forårsaket av behandlingen. Resultatene ble opprettholdt eller forbedret 2 år etter avsluttet behandling. Barn diagnostisert med sosial angstlidelse viste bedre effekt av gruppebehandlingen enn individualbehandling. Både barna, foreldre og terapeuter var fornøyd med programmet.


Tilgjengelig

Mestringskatten kan tilbys både fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunale tjenester. Tjenester som ønsker å tilby programmet, kan kjøpe manualene gjennom vanlige bokhandlere. Det finnes en terapeutmanual og en arbeidsbok for Mestringskatten barn og tilsvarende for ungdomsversjonen. I tillegg tilbyr RBUP Øst og Sør et to dagers kurs i metoden, samt veiledning etter opplæring.

 


Tidsskriftet Ungsinn
Artiklene i tidsskriftet Ungsinn er systematiske kunnskapsoppsummeringer av hvor godt dokumentert effekten av ulike psykososiale forebyggings- og behandlingsmetoder for barn og unge er. Hver artikkel vurderer én metode, og konkluderer med en klassifisering i ett av 6 evidensnivå.

5: Tiltak med sterk dokumentasjon på effekt

4: Tiltak med tilfredsstillende dokumentasjon på effekt

3: Tiltak med noe dokumentasjon på effekt

2: Teoretiske begrunnede tiltak

1: Godt beskrevne tiltak

0: Uvirksomme tiltak

Ungsinn er et elektronisk vitenskapelige tidsskrift som driftes av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, nord ved UiT Norges arktiske universitet på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Artiklene skrives av forskere fra hele landet med særlig kompetanse innen barn og unges psykiske helse.