Artikkelen om Olweusprogrammet er revidert i Ungsinn. I 2.-utgaven av artikkelen, oppnår tiltaket høyeste klassifisering for evidens, som et tiltak med sterk dokumentasjon på effekt.

 

Les hele kunnskapsoppsummeringen om tiltaket her

 

Å bli utsatt for mobbing kan være svært alvorlig. Det øker risikoen for å få både psykiske og fysiske plager, samt for fravær og frafall fra skolen. For enkelte får det konsekvenser for resten av livet.


Mange former for mobbing
Mobbing kan ha mange former som trakassering på nett, utestenging, nedsettende kommentarer eller fysisk plaging. Den kan foregår i klasserommet, i friminuttet, på nettet, på toalettet, skoleveien og i fritiden. Skolene har ansvar for å gjøre alt de kan for å forhindre mobbing. Olweusprogrammet er en metode de kan benytte for å forebygge og redusere mobbingen. Programmet er utviklet i Norge av Dan Olweus, og i dag er det Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) i Bergen som tilbyr skolene opplæring i programmet.


Reduserer mobbingen med mellom 30 og 60%
Programmet er evaluert gjennom en rekke studier som viser at det har effekt. Det reduserer både antall elever som mobber og antall elever som blir mobbet. Effektene av Olweusprogrammet er undersøkt gjennom hele 6 norske studier. Alle studiene viste nedgang i mobbing. Reduksjonen spenner mellom ca. 30 og 60%. Flere av studiene har undersøkt om effektene holder over tid. To av studiene viser at mobbingen er redusert 20 mnd. etter implementering av programmet, mens en av studiene viste at det lavere nivået av mobbing også holdt seg de påfølgende 4 årene. Forutsetningen for gode langtidseffekter var at skolene vedlikeholdt programmet.

Olweusprogrammet er har også vist positive resultater gjennom 5 amerikanske studier, der to av dem er gjennomført helt uavhengig av den norske tiltaksutvikleren. En internasjonal metanalyse av antimobbeprogrammer trekker frem Olweusprogrammet som det mest fremgangsrike programmet. Programmet har videre fått høyeste evidens-klassifisering i den amerikanske databasen Blueprint.


Varme og engasjement fra de voksne
På Olweusskoler legges det vekt på at det er de voksnes ansvar at alle elever har det bra. Elevene skal ha gode vennerelasjoner og ikke oppleve mobbing. De skal oppleve varme, positiv interesse og engasjement fra de voksnes side, samtidig som de voksne må ha faste grenser ved uakseptabel atferd. Både elevene og personalet har jevnlige møter om skolemiljøet. I arbeidet inkluderes også skolehelsetjenesten, SFO og foreldre. Alle får kunnskap om mobbingens utrykk, mekanismer og skadevirkninger. For elevene inngår dette arbeidet i timeplanen én skoletime i uken. Her jobber de med tematikken gjennom samtaler, rollespille og videoer. De utvikler strategier og trener på hvordan de kan håndtere situasjonen om de blir plaget eller opplever at andre mobbes.


Følger med på skolemiljøet
For å kunne jobbe med hele skolemiljøet, inneholder Olweusprogrammet innsatser både på skolenivå, klassenivå og på elevnivå. Jevnlige elevundersøkelser og et utvidet inspeksjonssystem gjør skolene bedre i stand til å oppdage om noen elever ikke har det bra. Når mobbing oppdages er det prosedyrer i programmet for samtaler med mobbere, mobbeofre og foreldre samt utforming av individuelle tiltaksplaner. Fire enkle regler gjelder på Olweus-skolene

  • Vi skal ikke mobbe andre
  • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet
  • Vi skal være sammen med elever som lett blir alene
  • Hvis vi vet at noen blir mobbet?


Sterk dokumentasjon på effekt
I Ungsinn-artikkelen vurderes Olweusprogrammet til å være grundig beskrevet gjennom detaljerte håndbøker og nettmateriale, samt i fag- og forskingsartikler. Tiltaket vurderes til å være godt forankret i teori og empiri både i det å forstå mobbingen som fenomen og for de enkelte tiltak og aktiviteter som inngår i programmet. Videre anses strategien for implementering til å være god, slik at skolene får støtte til å ta i bruk programmet på en måte som sikrer og opprettholder effekt. At det foreligger positive resultater fra mange effektstudier, styrker evidensen for tiltaket. De nyeste studiene vurderes til å ha best kvalitet. Samlet sett vurderes tiltaket til å ha sterk dokumentasjon på effekt, og er klassifisert på nivå 5 som er det høyeste evidensnivået i Ungsinn.