Zero er et universalforebyggende mobbeprogram for barne- og ungdomstrinnet.

Les Ungsinns beskrivelse og vurdering av tiltaket her.

Prinsipper skal gi retning til antimobbarbeidet ved skolen
Målene ved Zero er reduksjon og forebygging av mobbing, økt trivsel på skolen, og redusert angst for mobbing. Programmet bygger på prinsippet om nulltoleranse for mobbing, autoritative voksne, konsistens og kontinuitet. Programmet inneholder materiell med tiltak som skolen, FAU og elevrådet kan bruke i sitt arbeid. Skolens rutiner og normer bygges gjennom hvordan mobbing avdekkes, hvordan saker med mobbing løses, hvordan mobbing forebygges og hvorvidt dette er et kontinuerlig arbeid ved skolen. I Zero-skolen skal det være nulltoleranse for mobbing. Det tillates ikke at elever er ubehagelige mot andre elever, selv om det bare er små episoder. Holdningen om nulltoleranse skal markeres tydelig av de voksne. Barna på skolen skal møtes av autoritative voksne. En autoritativ voksen viser en kombinasjon av støtte og kontroll overfor barnet. De støtter barna ved å tydelig vise at de bryr seg om hver elev, ved å vise dem oppmerksomhet og respekt, samt ved å hjelpe dem faglig og sosialt. Samtidig skal de voksne ha kontroll på skolen slik at ikke uformelle, negative ledere blant elevene overtar kontrollen. Et tredje viktig prisnipp i Zero er at antimobbearbeidet er konsistent. Med det menes at arbeidet er integrert i skolens totale virksomhet og at det er sammenheng mellom alle små og store tiltak i ulike deler av skolehverdagen. Et avgjørende prisnipp er at det skal være kontinuitet i arbeidet slik at oppmerksomheten og standarden på antimobbearbeidet opprettholdes over tid. Antimobbearbeidet i Zero forankres i skolens ordinære organer, og involverer hele skolens personale i tillegg til Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og elevrådet.

Deltagelse i skolegrupper
Zero er utviklet av forskere ved Senter for atferdsforskning (SAF) ved Universitetet i Stavanger. Skolen mottar en opplæringspakke som varer over ett år og etter dette forventes det at Zero-arbeidet opprettholdes i skolene på varig basis. Interesserte skoler søker om å delta i programmet, helst sammen med to til fire andre skoler. Skolene utgjør en skolegruppe som mottar opplæring og veiledning sammen.

Funksjonelt virksomt tiltak
Ungsinnpanelet har vurdert Zero til å være et funksjonelt virksomt tiltak med dokumentasjonsgrad 3. Tiltaket er grundig beskrevet i brosjyrer, på nettet, i artikler og gjennom annet materiell som er tilgjengelig. Den teoretiske rasjonalen for anti-mobbearbeidet er godt beskrevet i materiellet og baserer seg på anerkjent kunnskap om mobbing. Det er gjennomført effektstudier som viser reduksjon av andelen elever som blir mobbet ved bruk av programmet.